Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kolorowy pasek

REJESTRACJA POJAZDÓW

Wzór wniosku o zarejestrowanie pojazdu

                                    R E J E S T R A C J A  P O J A Z D U

OPIS SPRAWY

Jeżeli zakupiłeś pojazd: tj. motorower, motocykl, samochód osobowy lub ciężarowy, autobus, przyczepę lub naczepę,
ciągnik rolniczy, czterokołowca - tj. pojazd samochodowy inny,
bez względu na fakt, czy jest nowy, używany,
sprowadzony z zagranicy, czy już rejestrowany na terenie Polski, jest obowiązek w ciągu 30-stu dni
do zarejestrowania na swoje nazwisko.

UWAGA od 01.01.2020 r.
Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej
jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.
Kto będąc właścicielem tego pojazdu, nie rejestruje jego, na terytorium Reczypospolirtej Polskiej w terminie 30 dni
od dnia jego sprowadzenia, podlega karze  pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.  

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu podlega karze pieniężnej
w wysokości od 200 zł do 1000 zł.

Zatem kary będą nakładane w przypadku:
- sprowadzenia po  dniu 31 grudnia 2019r. albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym,
sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień
po 31 grudnia 2019r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia;

-nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP  po 31 grudnia 2019r.
i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia / zbycia.  

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Rejestracji pojazdu dokonuje jego właściciel wraz ze współwłaścicielami lub osoba upoważniona  do powyższych czynności,
która przedkłada pełnomocnictwo. 

Pamiętaj, że na terenie powiatu bydgoskiego rejestracji dokunuje się w ośrodkach zamiejscowych wydziału komunikacji,
zgodnie z  miejscem zamieszkania lub siedzibą firmy:

- Urząd  Miasta  Koronowa,  ul. Pomianowskiego 1, tel.: 52- 382 64 70  
- Urząd  Miasta i Gminy Solec Kujawski,  ul. 23 Stycznia 7, tel.: 52- 387 01 24
- budynek Banku Spóldzielczego w Białych Błotach ul. Guliwera 13 ( I pietro pokój nr 6 )
   tel.: 52- 323 90 81
- Urząd Gminy Dobrcz ul. Długa 50, tel.: 52- 364 80 18
- Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska  21, tel.: 52- 381 60 56
- Urząd  Gminy Nowa Wieś Wielka ul. Ogrodowa 2, tel.: 52- 320 68 47
- budynek Przychodni Zdrowia w  Osielsku, ul. Centralna 6, tel.: 52- 320 30 33
- Urząd  Gminy Sicienko ul. Mrotecka 9. tel.: 52- 587 03 18.

 CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Zanim złożysz wniosek sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty tj.:

I. POJAZD  NOWY ( NIE  ZAREJESTROWANY) :

1)     dowód własności pojazdu ( np. faktura, umowa kupna, umowa darowizny (...)

2)     kartę pojazdu, którą otrzymasz przy zakupie pojazdu,

3)     świadectwo zgodności WE albo świadectwo zgodności wraz z oświadczeniem zawierającym dane  i informacje o pojeździe niezbędne do rejestracji i ewidencji pojazdu,
dopuszczenie jednostkowe pojazdu, decyzja
o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo świadectwo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu,

5)     dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

6)     dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju
albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy,
w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju
"samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e)
został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

 

W przypadku nabycia pojazdu od wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju może być zastąpiony
oświadczeniem wyspecjalizowanego salonu sprzedaży, że posiada oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od tego pojazdu.

 

II. POJAZD SPROWADZONY Z ZAGRANICY:

1)     dowód własności pojazdu( np. faktura, umowa kupna, umowa darowizny (...)

2)     zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu albo dowód rejestracyjny pojazdu 
lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzający wykonanie
oraz termin ważności badania technicznego;

3)     dowód rejestracyjny,

4)     dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej
i jest rejestrowany po raz pierwszy;

5)     dokumentu potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy
na terytorium kraju albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, jeżeli samochód osobowy lub pojazd rodzaju
"samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki"
(kategoria homologacyjna L6e) został sprowadzony z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i jest rejestrowany po raz pierwszy;

6)     zagraniczne tablice rejestracyjne,

7)     tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego, przedkładanych do rejestracji pojazdu, dokumentów sporządzonych w języku obcym,                                                                                                                        

8)     w przypadku sprowadzenia pojazdu samochodowego do końca 2015 roku - dokument uiszczenia tzw. opłaty recyklingowej, w wysokości 500,00 zł. 

         W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu,
który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego UE i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przed pierwszą rejestracją na terenie RP:
- w dowodzie  własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa
   członkowskiego UE albo
- dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego  dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowazdenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego UE 

 

Jeżeli pojazd sprzedany jest przez przedsiębiorcę specjalizującego się w sprzedaży pojazdu do wniosku dodatkowo nalezy dołaczyć:

a) zaświadczenie CEiDG lub KRS zawierajacy odpowiedni kod PKD potwierdzający możliwośc sprzedaży pojazdu,

b) oświadczenie lub umowa potwierdzająca fakt sprowadzenia pojazdu do końca 2015r. ( w celu uniknięcia zapłaty tzw. opłaty recyklingowej w wys. 500,00 zł).  

 

W przypadku, gdy zagraniczny dowód rejestracyjny składa się z dwóch części: część I i część II, należy dołączyć do wniosku o rejestrację obie części dowodu rejestracyjnego.
          Gdy brakuje II części ( utrata, zagubienie lub zniszczenie) uznana zostanie I część dowodu rejestracyjnego za wystarczającą po otrzymaniu, 
         na wniosek tego organu, pisemnego lub elektronicznego potwierdzenia z organu rejestrującego państwa członkowskiego, że pojazd był zarejestrowany
         w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim.

 

W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia utraty, kradzieży, zagubienia
        
lub zniszczenia jednoczęściowego lub dwuczęściowego dowodu rejestracyjnego należy przedłożyć wtórnik dowodu rejestracyjnego lub zaświadczenie potwierdzające
         dane w tym dokumencie. Jeżeli organ zagraniczny odmówi pisemnie wydania wtórnika lub zaświadczenia,  wtedy polski organ rejestrując może wystąpić do tego organu
         o potwierdzenie danych zawartych w zagubionym dowodzie rejestracyjnym.

II. POJAZD  ZAREJESTROWANY NA TERENIE  POLSKI:

1)     dowód własności pojazdu ( np. faktura, umowa kupna, umowa darozwizny ...),

2)     karta pojazdu, jeżeli była wydana;

3)     dowód rejestracyjny z aktualnym badaniem technicznym lub z zaświadczeniem z badania  technicznego pojazdu potwierdzający
wykonanie okresowego badania z ustalonym kolejnym aktualnym terminem jego wykonania;

4)      tablice rejestracyjne;

W przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu należy dołączyć zaświadczenie
z ostatniego organu rejestracyjnego.

W przypadku zakupionego pojazdu od innej osoby, aniżeli ta która  jest uwierzytelniona jako właściciel  w dowodzie rejestracyjnym,
należy przedłożyć oryginały wszystkich umów przenoszących własność pojazdu na poszczególnych właścicieli pojazdu.

 

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Rejestracji  pojazdu dokonuję  się bez zbędnej zwłoki,  po złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów otrzymuje się tablice rejestracyjne oraz pozwolenie czasowe. 
Pamiętaj, że zgodnie z przepisami dot. ubezpieczenia,  pojazd należy ubezpieczyć najpóźniej  w dniu jego rejestracji. 
Dowód rejestracyjny oraz karta pojazdu zostaną wydane w ciagu 30-stu dni od rejestracji pojazdu.

ILE ZAPŁACISZ?

Kwota opłaty jest uzależnione od rodzaju pojazdu i czynności urzędowych:

Pierwsza rejestracja pojazdu w kraju sprowadzonego z zagranicy:

samochód – 256,00 zł

motocykl – 197,00 zł

przyczepa - naczepa, ciągnik rolniczy – 121,50 zł

motorower – 111,50 zł

 

Rejestracja pojazdu nowego lub zarejestrowanego w kraju - z wyłączeniem powiatu bydgoskiego:

samochód – 180,50 zł

motocykl, przyczepa-naczepa, ciągnik rolniczy – 121,50 zł

motorower – 111,50 zł

 

Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w powiecie bydgoskim  
na tzw. "białych tablicach rejestracyjnych": 81,00 zł

 

Powyższą kwotę uiszcza się na rachunek:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - 60 1020 1462 0000 7402 0317 1071

 

W przypadku działania przez pełnomocnika poniesiesz dodatkowe koszty z tytułu opłaty skarbowej 
za przedkłożone każde pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.  Wpłaty  można dokonać
na konto gminy, 
na  której terenie położony jest ośrodek zamiejscowy, w którym dokonujesz rejestracji pojazdu
.    

PODSTAWA PRAWNA

Rejestracja pojazdów prowadzona jest w oparciu o ustawę  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym -Dz.U. z 2020r. poz.110,  z późn.zm.,
oraz   rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestrcyjnych
- Dz.U. z 2017r. poz. 2355 z późn.zm, a także rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 maja 2016r. 
w sprawie opłat za wydanie (...) -Dz.U. z 2019r. poz.1840. 

 

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

1. Przy rejestracji oraz odbiorze dowodu rejestracyjnego dokonuje się sprawdzenia opłaconej składki ubezpieczenia OC pojazdu.

 

2. Jeżeli przy rejestracji zgłosisz potrzebę oznakowania pojazdu tablicą indywidualną

koszt rejestracji wzrośnie o 1.000,00 zł.   


3. Podczas rejestracji pojazdu sprowadzonego z zagranicy, można taki pojazd zarejestrować warunkowo bez dokumentu potwierdzajacego opłacenie akcyzy.
Jednak dokument ten należy dostarczyć do wydziału komunikacji w najbliższym terminie, gdyż dopiero okazanie tego dokumentu powoduje możliwość złożenia
zamówienia do PWPW na produkcję dowodu rejestracyjnego.
 

KTO  ZAŁATWI  TWOJĄ  SPRAWĘ?

Zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy  Ośrodek  Zamiejscowy - według podanych wyżej adresów.

 Jeżeli jesteś mieszkańcem miasta Bydgoszczy wniosek o rejestrację pojazdu  należy złozyć do Urzędu Miasta  Bydgoszczy,  Wydziału  Uprawnień  Komunikacyjnych
 w Bydgoszczy ul. Grudziądzka 9-15.
 

 

 

Załączniki

Pelnomocnictwo_ (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WNIOSEK O REJESTRACJE (93.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Maciej Piątkowski
Data utworzenia:2013-02-21 11:36:20
Wprowadził do systemu:Maciej Piątkowski
Data wprowadzenia:2013-02-21 11:36:24
Opublikował:Maciej Piątkowski
Data publikacji:2013-02-21 12:01:46
Ostatnia zmiana:2020-02-13 14:38:19
Ilość wyświetleń:29843
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij