OPIS SPRAWY
Chcesz uczestniczyć w procesie szkolenia kandydatów na kierowców lub kierowców jako instruktor lub wykładowca nauki jazdy  w ośrodku szkolenia kierowców, złóż wniosek wraz załącznikami o wpisanie do ewidencji instruktorów lub wykładowców.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?
Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym Bydgoszcz
ul. Konarskiego 1-3, w  Wydziale Komunikacji - IV piętro pokój 445 (nr tel. (52) 5835445) lub w Kancelarii Ogólnej  - IV piętro pokój 448.
 

CO  MUSISZ  DOŁĄCZYĆ  DO  WNIOSKU?
1. Instruktor nauki jazdy
Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów składa się  załączając: 
1)  fotografię o wym. 3,5 cm x 4,5 cm , 
2) kopie prawa jazdy odpowiedniej kategorii 
3) udokumentowanie posiadania uprawnień  przez okres 2 lat dla  kat.A,B- dotyczy instruktorów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do prowadzenia szkoleń w tym zakresie,

4) udokumentowane 3-letnie doświadczenie  w prowadzeniu szkoleń osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami,                                                                                                                                                                     
5) zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów, 
6) ważne orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora,                                                                                                                                                                       
7) zaświadczenie o niekaralności za:
a)  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b)  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c)  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d)  prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e)  przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f)  przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

2. Wykładowca
Wniosek o wpis do ewidencji wykładowców składa się załączając:
- zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub    wykładowców,
- zaświadczenie o niekaralności za:
a)  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b)  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c)  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d)  prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e)  przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f)  przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

Tak złożone dokumenty pozwolą Staroście zgłosić Twoją osobę na egzamin przeprowadzany przez komisję powołana przez Wojewodę. Szczegóły wymagań wobec instruktora lub wykładowcy umieszczone zostały w sekcji „ co jeszcze musisz wiedzieć”

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?
Decyzja oraz legitymacja instruktora nauki jazdy wydawana jest niezwłocznie po otrzymaniu dokumentacji od Wojewody o zdanym z wynikiem pozytywny egzaminie.

ILE ZAPŁACISZ?
Za wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców - 50,00 zł.
Opłaty można dokonać  przelewem wpłacając na konto:  Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy:
60 1020 1462 0000 7402 0317 1071 
 lub w kasie tut. jednotki pokój.438                                                                              

PODSTAWA PRAWNA
Wpis do ewidencji instruktora lub wykładowcy dokonuje się w oparciu o ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r.  o kierujących pojazdami. 

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?
I. Instruktorem jest osoba, która:

1)  posiada prawo jazdy:
a)  kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami,  którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,
b)  kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami  ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,
c)  kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej   3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B    - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia  o jedną z wymienionych kategorii,
d)  kategorii T co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami,   którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii T;
2)  posiada prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się  o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;
3)  posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora;
4)  posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora;
5)  ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu - dotyczy instruktorów   ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi;
6)  złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
7)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a)  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b)  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c)  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d)  prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e)  przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f)  przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
8)  jest wpisana do ewidencji instruktorów.

II. Wykładowcą jest osoba, która:
1) posiada zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców
2)  złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a)  przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b)  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c)  przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d)  prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e)  przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f)  przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
4)  jest wpisana do ewidencji wykładowców.

III. Pamiętaj, że jako instruktor lub wykładowca jesteś zobowiązany do:
1)  przekazywania staroście:
a)  numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,
b)  informację o zmianie danych zawartych we wpisie do ewidencji - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2)  corocznie uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego;
3)  do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego;
4)  rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5)  poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6)  posiadać w czasie prowadzenia zajęć praktycznych legitymację instruktora lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji wykładowców oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.