OPIS SPRAWY

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie szkolenia kandydatów na kierowców lub kierowców podwyższających swoje uprawnienie do kierowania pojazdami,złóż wniosek wraz załącznikami o wydanie zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenie kierowców.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Wniosek wraz z niezbędnym dokumentem należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3,  w Wydziale Komunikacji  - IV piętro pokój 445 (nt tel. (52) 5835445) lub w Kancelarii Ogólnej - IV piętro pokój.448. 

 

CO  MUSISZ  DOŁĄCZYĆ  DO  WNIOSKU?

I. W przedkładanym wniosku należy podać następujące informacje:  

       1)  firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;

2)  numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile taki numer  podmiot posiada;

3)  numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;

4)  numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;

5)  oznaczenie i adres ośrodka szkolenia kierowców;

6)  adresy należących do ośrodka szkolenia kierowców pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych, wraz z określeniem tytułu prawnego oraz dat określających okres, na jaki przedsiębiorca posiada tytuł prawny do tych obiektów;

7)  zakres prowadzonego szkolenia;

8)  imiona i nazwiska instruktorów i wykładowców wraz z ich numerami ewidencyjnymi;

9)  numer rejestracyjny każdego pojazdu, którym prowadzona jest nauka jazdy.

      

                                                                                                                                                                                                           

 II. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca przedkłada zaświadczenie o niekaralności oraz składa oświadczenie następującej treści:

"Oświadczam, że:

1)      dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;

2)      znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. -  o kierujących pojazdami ".

 

Oświadczenie powinno również zawierać:

1)     firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;

2)     oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)     podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

III. Szczegóły wymogów dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców opisane są w sekcji „ co jeszcze musisz wiedzieć”.

 ILE BĘDZIESZ   CZEKAĆ? 
W przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji zaświadczenie wydawane  jest w przeciągu 7 dni.

ILE ZAPŁACISZ?
Za wydanie zaświadczenia  zapłacisz - 500,00 zł.
Opłaty można dokonać  przelewem wpłacając na konto:  Starostwo Powiatowe  w Bydgoszczy
60 1020 1462 0000 7402 0317 1071 lub w kasie urzędu – biurowiec IV piętro, pokój nr 438.                                                                                          

PODSTAWA PRAWNA
Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wydaje się  w oparciu o ustawę  z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami.

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

1)  posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:

 

a)  salę wykładową, która powinna:

- mieć powierzchnię nie mniejszą niż 25m,

- być wyposażoną w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu,

- być przystosowana do szkolenia minimum 10 osób,

- być oświetlona, ogrzewana i przewietrzana,

- być odizolowana od innych pomieszczeń,

- być oznaczona nazwą ośrodka szkolenia kierowców oraz informacją „Sala wykładowa”,

- być wyposażona w pomoce dydaktyczne odpowiadające obowiązującemu stanowi prawnemu, obejmujące co najmniej:

* tablicę do pisania,

* makietę lub programy komputerowe umożliwiające symulowanie sytuacji na drodze,

* tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe lub filmy wideo prezentujące: zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, zasady kierowania pojazdem, podstawowe czynności kontrolno - obsługowe i zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku,

*przedmioty i urządzenia umożliwiające korzystanie z tych pomocy dydaktycznych;

 

b)  pomieszczenie biurowe, które powinno:

- być oznaczone przez wskazanie nazwy, adresu oraz godzin pracy ośrodka szkolenia kierowców,

- umożliwiać obsługę osób i przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem szkolenia   w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych;

 

c) plac manewrowy, który powinien:

- mieć nawierzchnię asfaltową, betonową lub kostkową,

- być wyłączony z ruchu pojazdów innych niż pojazdy szkoleniowe,

- umożliwiać, przez trwałe wyznaczenie odpowiednich stanowisk, wykonanie każdego z zadań egzaminacyjnych przewidzianych do wykonania na placu manewrowym na egzaminie państwowym, z wyjątkiem ruszania na wzniesieniu, odpowiednio do zakresu prowadzonego szkolenia,

 

d)  pojazd przeznaczony do nauki jazdy adekwatny do odpowiedniej kategorii prowadzonych zajęć, który dodatkowo powinien być oznaczony  nazwą i adresem ośrodka szkolenia kierowców umieszczonymi na zewnątrz pojazdu na jego prawej i lewej stronie – z wyjątkiem motocykli,  przyczep; litery i cyfry oznaczenia powinny być czytelne.

 

2)  zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę  w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku, o którym mowa w ust. 4, lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;

3)  posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;

4)  nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko  wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

        

Szczegółowe warunki lokalowe oraz infrastruktura osk   zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się   o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.