STACJE  KONTROLI  POJAZDÓW

OPIS SPRAWY
Zamierzasz  prowadzić działalność gospodarczą w zakresie badań  technicznych pojazdów, udaj się do starostwa i złóż wniosek wraz załącznikami o wydanie zaświadczenia potwierdzające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?
Wniosek wraz z niezbędnym dokumentem należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym Bydgoszcz
ul. Konarskiego 1-3,  w Wydziale Komunikacji -IV piętro pokój 437 lub w Kancelarii Ogólnej - IV piętro pokój 448. 

CO  MUSISZ  DOŁĄCZYĆ  DO  WNIOSKU?
I. W przedkładanym wniosku należy podać następujące informacje:   
         1) nazwę firmy przedsiębiorcy oraz jej adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
         2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
         3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - jeżeli podmiot jest obowiązany posługiwać się tym numerem  na podstawie przepisów o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników;
         4) adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy;
         5) zakres badań, jakie przedsiębiorca zamierza przeprowadzać;
         6) imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz numerami ich uprawnień.
 
II. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.".

Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
III. Szczegóły wymogów dla przedsiębiorcy prowadzącego stacje kontroli pojazdów opisane są w sekcji „ co jeszcze musisz wiedzieć”.
Wniosek do pobrania

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?
W przypadku przedłożenia pełnej dokumentacji zaświadczenie wydawane  jest w przeciągu 7 dni.

ILE ZAPŁACISZ?
Za wydanie zaświadczenia  zapłacisz - 412,00 zł.
Opłaty można dokonać  przelewem wpłacając na konto:  Urząd Miasta  Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.                                                                                        

PODSTAWA PRAWNA
Zaświadczenie potwierdzające wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów wydaje się w oparciu o ustawę  z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym 
oraz ustawę                  z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców.

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?
1. Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
a) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
b) nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
c) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
d) posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
e) posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
f) zatrudnia uprawnionych diagnostów.

        2. Pamiętaj, że poświadczenie  zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów wydaje Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego  w Warszawie. 

 Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej  www.tdt.gov.pl   

Powyższe poświadczenie należy posiadać przed  złożeniem wniosku do starosty o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.
       
        3. Warunki lokalowe oraz wyposażenie kontrolno-pomiarowe stacji kontroli pojazdów zawarte są  w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych              wymagań w stosunku do stacji  przeprowadzających badania techniczne  pojazdów.


 KTO  ZAŁATWI  TWOJĄ  SPRAWĘ?
Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, IV piętro  pokój 437,  tel. 52 58 35 437.