OPIS SPRAWY:

Wydawanie zaświadczeń w sprawie objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu

 

 

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY:

. prześlij za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1 - 3 , 85-066 Bydgoszcz lub Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 3A, skrytka pocztowa nr 2 , 85-002 Bydgoszcz

. złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym  przy ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy  pok. 1A na parterze

. złóż elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP

 

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

wniosek wypełniony wg wzoru poniżej

.  dokonaj opłaty skarbowej za wydanie decyzji i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,

.  w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,

 

 

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ:

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu 7 dni.

 

 

ILE ZAPŁACISZ:

1. 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

2. Jeśli korzystasz z pełnomocnika - opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.

3. Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać:

 - przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000,

 - bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

 

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ:

O wydanie zaświadczenia w tej sprawie wystąpić może każda osoba, bez względu na to czy jest właścicielem działki czy też nie.

Starosta Bydgoski wydaje zaświadczenia dla działek zlokalizowanych poza terenem administracyjnym Miasta Bydgoszczy, TYLKO DLA POWIATU BYDGOSKIEGO

PODSTAWA PRAWNA:

 

1.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

2.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

  

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ:

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa powiatowego w Bydgoszczy

Ul. Zygmunta Augusta 16, stanowisko ds. gospodarki leśnej III piętro pok. 309a,

nr tel. (052) 584-01-43

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - iodo@powiat.bydgoski.pl lub 052 58 35 451.
3. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwego rozpatrzenia wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu, zgodnie z art. 6 pkt 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.
4. Dane nie będą udostępniane.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania danych - 10 lat.
7. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych.
8. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym.