DOKONANIE ZGŁOSZENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO ROZBIÓRKI

OPIS SPRAWY

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego. Zgłoszeniu rozbiórki podlegają budynki i budowle - niewpisane do rejestru zabytków oraz nieobjęte ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Zgłoszenie w formie pisemnej możesz:
• przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej – Punkt Kancelaryjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy, parter pok. 1a.

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO ZGŁOSZENIA?

Zgłoszenie na drukach udostępnionych przez urząd bądź zamieszczonych na stronie internetowej. Upoważnienie (pełnomocnictwo) przedkłada się na piśmie w oryginale lub urzędowo poświadczonej kopii wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Załączniki:

- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie)
- mapę zasadniczą z naniesioną lokalizacją, szkice, rysunki zamierzenia budowlanego (wraz ze zwymiarowaniem), określenie zakresu oraz sposobu wykonania robót budowlanych, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczegółowymi

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

ILE ZAPŁACISZ?

Nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika poniesiesz koszty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  Wpłaty możesz dokonać na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.    

PODSTAWA PRAWNA
 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

Organ przyjmujący zgłoszenie, może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę objętego obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli rozbiórka tych obiektów:
może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką,

UWAGA! - roboty zabezpieczające i rozbiórkowe objęte zgłoszeniem, można rozpocząć przed dokonaniem zgłoszenia jeżeli prace mają na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie tych robót nie zwalnia inwestora od obowiązku dokonania zgłoszenia. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonywania.


KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz – pracownik prowadzący postępowanie (osobiście lub telefonicznie - informacja sekretariat nr tel 52 5840948
Adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2, ul. Zygmunta Augusta 3A, 85-002 Bydgoszcz