UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

OPIS SPRAWY

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę bądź wykonanie robót budowlanych.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Wniosek w formie pisemnej możesz:
• przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej – Punkt Kancelaryjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy, parter pok. 1a.

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Wniosek na drukach udostępnionych w urzędzie bądź zamieszczonych na stronie internetowej urzędu podpisany przez inwestora/ów lub osobę upoważnioną przez Inwestora (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie PB-1, PB-3,PB-5). Upoważnienie(pełnomocnictwo) przedkłada się na piśmie w oryginale wraz z uiszczoną opłatą skarbową.

W celu uzyskania pozwolenia na budowę wymagane jest złożenie przy wniosku:

- trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie)
- ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (w oryginale lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje wydaje właściwy Wójt, Burmistrz Gminy),
- specjalistycznej opinii wydanej przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego Ministra w przypadku projektów budowlanych zawierających nowe niesprawdzone w krajowej praktyce, rozwiązania techniczne nie znajdujące podstaw w przepisach i Polskich Normach oraz w przypadku kiedy wykonanie lub użytkowanie obiektów budowlanych będzie stwarzało poważne zagrożenie dla użytkowników.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie do dwóch miesięcy. 
Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

ILE ZAPŁACISZ?

Opłatę skarbową uiszcza się w momencie składania wniosku  na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat, Bank Pekao S.A. nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000. Kwestię opłaty skarbowej za wydanie decyzji reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłacie skarbowej nie podlegają sprawy budownictwa mieszkaniowego. Opłata skarbowa od decyzji o pozwoleniu na budowę jest zróżnicowana              w zależności od rodzaju inwestycji.

W przypadku działania przez pełnomocnika poniesiesz koszty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  Wpłaty możesz dokonać na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.    

PODSTAWA PRAWNA
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Inwestor występuje o wydanie dziennika budowy do Wydziału budownictwa. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.
Projektant opracowuje projekt budowlany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462)
Od decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Wydziału Budownictwa.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz, sekretariat nr tel 52 5840948, pracownicy prowadzący postępowania – kontakt osobisty i telefoniczny.
Adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2, ul. Zygmunta Augusta 3A, 85-002 Bydgoszcz