UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA ROZBIÓRKĘ OBIEKTU BUDOWLANEGO

OPIS SPRAWY

Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Wniosek w formie pisemnej możesz:
• przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej – Punkt Kancelaryjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy, parter pok. 1a.

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Wniosek na obowiązujących drukach określonych przepisem prawa – wniosek o pozwolenie na rozbiórkę (PB-2) oraz informacja uzupełniająca do wniosku PB-5. Upoważnienie przedkłada się na piśmie w oryginale lub urzędowo poświadczonej kopii wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Załączniki do wniosku:

1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu budowlanego;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
6) w zależności od potrzeb,\ projekt rozbiórki obiektu.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Do miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do dwóch miesięcy. 
Do w/w terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

ILE ZAPŁACISZ?

Opłatę skarbową w wysokości 36 zł (za każdy obiekt) uiszcza się w momencie składania wniosku na konto: Urząd Miasta Bydgoszczy, Wydział Podatków i Opłat, Bank Pekao S.A. nr rachunku: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000. Kwestię opłaty skarbowej za wydanie decyzji reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika koszty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości          17 zł. nalezy dokonać na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.    

PODSTAWA PRAWNA
 
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione z opłaty skarbowej.

Roboty rozbiórkowe można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.
UWAGA!
Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli maja one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Bydgoskiego


KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz – pracownik prowadzący postępowanie - informacja sekretariat nr tel 52 5840948
Adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2, ul. Zygmunta Augusta 3A, 85-002 Bydgoszcz