UZYSKANIE DECYZJI O ZMIANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ OBIEKTU UDOWLANEGO (ISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB INNYCH WARUNKÓW POZOLENIA NA BUDOWĘ)  ORAZ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DOTYCZĄCEJ CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO (ISTOTNE ODSTĄPIENIE OD PROJEKTU BUDOWLANEGO ZŁOŻONEGO WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM BUDOWY)

OPIS SPRAWY

Jeśli w trakcie budowy obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych chcesz wprowadzić zmiany w zatwierdzonym projekcie, które stanowią istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę musisz uzyskać zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych lub uzyskać decyzję pozwolenia na budowę zatwierdzającą zmiany w projekcie budowlanym złożonym wraz ze zgłoszeniem budowy.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Wniosek w formie pisemnej możesz:
• przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej – Punkt Kancelaryjny Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy, parter pok. 1a.

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

W zakresie zmiany projektu budowlanego w trybie art. 36a ustawy prawo budowlane - zmiana projektu budowlanego lub jego części. Tryb postępowania jak w przypadku : Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych
Załączniki:
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk PB-3 do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie),
- dziennik budowy (do wglądu),
- 3 egz,. aneksu do zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego,
- w zależności od zakresu wprowadzonych zmian opinie i uzgodnienia innych organów

W zakresie zmiany Inwestora w trybie art. 155 K.p.a. - zmiana inwestora w części inwestycji lub dopisanie współinwestorów.
Załączniki:
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w oryginale wypełnione na drukach ściśle określonych przepisem prawa (druk do pobrania ze strony internetowej lub w urzędzie),
- zgoda inwestora na zamierzoną zmianę decyzji,
- oświadczenie nowego współinwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w poprzednio wydanej decyzji,
- dziennik budowy (do wglądu).

W zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę zatwierdzającą zmiany w projekcie budowlanym złożonym wraz ze zgłoszeniem budowy. Tryb postępowania i załaczniki jak w przypadku : Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie do dwóch miesięcy. 
Do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych przepisami prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszania postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy Inwestora, albo z przyczyn niezależnych od organu.

ILE ZAPŁACISZ?

Kwestię opłaty skarbowej za wydanie decyzji reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

W przypadku działania przez pełnomocnika poniesiesz koszty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.  Wpłaty możesz dokonać na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.    

PODSTAWA PRAWNA

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub wykonania robót budowlanych oraz decyzji pozwolenia na budowę zatwierdzającej zmiany w projekcie budowlanym złożonym wraz ze zgłoszeniem budowy wydawane jest przede wszystkim w oparciu o:
- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
- ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym są zwolnione z opłaty skarbowej.

Od decyzji przysługuje stronom postępowania odwołanie do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Starosty Bydgoskiego

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?

Wydział Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz – pracownik merytoryczny - informacja sekretariat nr tel 52 5840948
Adres korespondencyjny: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - Wydział Budownictwa
Skrytka pocztowa Nr 2, ul. Zygmunta Augusta 3A, 85-002 Bydgoszcz