OPIS SPRAWY


 Jeżeli jesteś użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej możesz nabyć prawo własności do tej nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
 Procedura taka wymaga wyrażenia zgody przez Wojewodę w formie zarządzenia. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zostanie podana do publicznej wiadomości. Następnie zostaną przeprowadzone negocjacje, które w przypadku pozytywnego zakończenia skutkują podpisaniem aktu notarialnego.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Wniosek o sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego może także złożyć jego pełnomocnik.

Wniosek w formie pisemnej możesz:
• przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 – 3
85-066 Bydgoszcz lub
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Nieruchomości Skr. Poczt. Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85 – 002 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - IV piętro, pok. 448,  ul. Konarskiego 1-3 85 – 066 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – parter, pok. 1A, ul. Zygmunta Augusta 3A 85 – 002 Bydgoszcz
• wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez:
- Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?


Do wniosku musisz załączyć
- kserokopie notarialnej umowy kupna - sprzedaży, darowizny, postanowienie sądowe (oryginał do wglądu),
- aktualny odpis księgi wieczystej dla nieruchomości (do 3 miesięcy) - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia,
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dot. osób prawnych ) - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia,
- pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (wymagane w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik np. osoba fizyczna niespokrewniona z wnioskodawcą lub firma posiadająca osobowość prawną).


ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?


 Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od ilości spraw, stanu prawnego nieruchomości oraz konieczności zlecenia wykonania operatu szacunkowego.
 Postępowanie kończy się zawarciem aktu notarialnego przed notariuszem i nie posiada trybu odwoławczego.
 
ILE ZAPŁACISZ? 


 Wniosek jest wolny od opłat.
Należna opłata za sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego ustalana jest dla każdej nieruchomości indywidualnie i stanowi różnicę wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu. Ustalana jest w oparciu o wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Następnie prowadzone są negocjacje, na których dochodzi do ustalenia ostatecznej kwoty należnej do zapłaty. W przypadku pozytywnego zakończenia negocjacje kończą się podpisaniem aktu notarialnego, którego koszty ponoszą wnioskodawcy.
 Do powyższego należy uwzględnić dodatkowe nakłady finansowe związane
z pokryciem kosztów sporządzenia aktu notarialnego, które również pokrywa wnioskodawca. 
 Dodatkowo w przypadku działania przez pełnomocnika poniesiesz koszty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Wpłaty możesz dokonać na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
 Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.


PODSTAWA PRAWNA


•  ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.),
• kodek cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.)


KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?


Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 3A, 85 – 002 Bydgoszcz –  nr tel. 52 5840196.