OPIS SPRAWY

Aby złożyć do Starosty Bydgoskiego wniosek o ustalenie odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę publiczną, nieruchomość będąca przedmiotem postępowania odszkodowawczego musi znajdować się na terenie powiatu bydgoskiego.

GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

Przygotuj wniosek, wpisując w nim swoje dane (bądź dane uprawnionego pełnomocnika), informacje dotyczące nieruchomości przejętej pod drogę publiczną (położenie, numer działki, księga wieczysta). Podpisz wniosek.

Pamiętaj, że wniosek o ustalenie odszkodowania może złożyć właściciel przejętej nieruchomości bądź jego prawowity spadkobierca.

Wniosek o ustalenie odszkodowania może złożyć również pełnomocnik (osoba fizyczna bądź firma posiadająca osobowość prawną).

Wniosek w formie pisemnej możesz:
•przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Nieruchomości
SKR. POCZT NR 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85-002 Bydgoszcz
lub
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz
•złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
- przy ul. Zygmunta Augusta na parterze, pokój 1a
- przy ul. Konarskiego IV piętro, pokój 448
•wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez:
-Elektroniczną Skrzynkę Podawczą


CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

• Dokument na podstawie którego nieruchomość została przejęta pod drogę publiczną.
• W przypadku art. 98 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – dokument świadczący o braku porozumienia w trybie negocjacji.
• Dokumenty potwierdzające nabycie praw do spadku, jeżeli wnioskodawca jest spadkobiercą byłego właściciela.
• W przypadku złożenia wniosku przez pełnomocnika pełnomocnictwo
wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej (wymagane w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik np. osoba fizyczna niespokrewniona z wnioskodawcą lub firma posiadająca osobowość prawną).

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

ILE ZAPŁACISZ?

Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat.

W przypadku działania przez pełnomocnika poniesiesz koszty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Wpłaty możesz dokonać na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

PODSTAWA PRAWNA

•art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.),
•kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
•rozpatrywanie wniosków na podstawie dawniej obowiązujących ustaw i przepisów, dotyczących wywłaszczenia nieruchomości.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?

Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 3A, Bydgoszcz –nr tel. 52 5840195.