OPIS SPRAWY

Jeżeli jesteś właścicielem/współwłaścicielem budynków znajdujących się na gospodarstwie rolnym przekazanym Skarbowi Państwa w zamian za rentę, możesz ubiegać się o nieodpłatne przyznanie prawa własności działki gruntu, na której te budynki zostały wzniesione. Jeśli nieruchomość znajduje się na terenie powiatu bydgoskiego właściwym urzędem do załatwienia sprawy będzie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Wniosek w formie pisemnej możesz:
• przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 – 3
85-066 Bydgoszcz lub
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Nieruchomości Skr. Poczt. Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85 – 002 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - IV piętro, pok. 448, ul. Konarskiego 1-3 85 – 066 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – parter, pok. 1A, ul. Zygmunta Augusta 3A 85 – 002 Bydgoszcz
• wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez:
- Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Zanim złożysz wniosek sprawdź, czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty tj.:
- ostateczna decyzja o przekazaniu gospodarstwa na Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalno- rentowe,
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny do budynków (np. aktualny odpis z księgi wieczystej, akt notarialny, akt własności ziemi, ostateczne postanowienie o przyznaniu praw do spadku)
- pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (wymagane w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik np. osoba fizyczna niespokrewniona z wnioskodawcą lub firma posiadająca osobowość prawną).

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

W razie konieczności dokonania podziału działki termin załatwienia sprawy może zostać przedłużony.

ILE ZAPŁACISZ?

Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat.

W przypadku działania przez pełnomocnika poniesiesz koszty z tytułu opłaty skarbowej
w wysokości 17 zł. Wpłaty możesz dokonać na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy – Wydział Podatków i Opłat Lokalnych: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.

PODSTAWA PRAWNA

• Decyzja o nieodpłatnym przyznaniu działki pod budynkami  wydawana jest w oparciu
o art. 6  ustawy  z  dnia  24  lutego  1989  r.  o  zmianie  ustawy  o  ubezpieczeniu  społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym.
• kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?

Wniosek musi być złożony przez wszystkich współwłaścicieli budynków.
O wielkości przyznanej działki decyduje organ wydający decyzję.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?

Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 16, Bydgoszcz-nr tel. 52 5840198.