OPIS SPRAWY

Jeżeli w dniu 13 października 2005 r. przysługiwało ci prawo użytkowania wieczystego
do nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe, zabudowanej garażami
lub przeznaczonej pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnej, możesz wystąpić
o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Jeśli nieruchomość znajduje się na terenie powiatu bydgoskiego właściwym urzędem
do załatwienia sprawy będzie Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.
 W przypadku istnienia na nieruchomości współużytkowania wieczystego niezbędne jest złożenie wniosku przez wszystkich współużytkowników. Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić również współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi
co najmniej połowę. Jeśli jednak choć jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw
do złożonego wniosku Starosta Bydgoski zawiesi postępowanie.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY?

Przygotuj wniosek korzystając z załączonego wzoru.

Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności może złożyć ustanowiony przez ciebie pełnomocnik.

Wniosek w formie pisemnej możesz:
• przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 – 3
85-066 Bydgoszcz lub
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Nieruchomości Skr. Poczt. Nr 2
ul. Zygmunta Augusta 3A
85 – 002 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - IV piętro, pok. 448,  ul. Konarskiego 1-3 85 – 066 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – parter, pok. 1A, ul. Zygmunta Augusta 3A 85 – 002 Bydgoszcz
• wnieść w formie dokumentu elektronicznego poprzez:
- Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

Do wniosku musisz załączyć:
- kserokopie notarialnej umowy kupna - sprzedaży, darowizny, postanowienie sądowe( oryginał do wglądu ),
- aktualny odpis księgi wieczystej dla nieruchomości (do 3 miesięcy) - oryginał lub notarialnie poświadczona kopia,
- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 10,00 zł                  
- pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (wymagane  w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik np. osoba fizyczna niespokrewniona z wnioskodawcą lub firma posiadająca osobowość prawną).

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ?

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu. Z uwagi na konieczność zlecenia wykonania wyceny nieruchomości - termin wydania decyzji może wynieść od 1 do 3 miesięcy.

ILE ZAPŁACISZ?
 
Należna opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalana jest dla każdej nieruchomości indywidualnie i stanowi różnicę wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu. Ustalana jest w oparciu o wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.
Opłata za wydanie decyzji w wysokości 10 zł w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2015 r. poz. 783 na rachunek Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000.
Dodatkowo w przypadku działania przez pełnomocnika poniesiesz koszty z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Wpłaty możesz dokonać na wyżej wskazany rachunek.
Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

PODSTAWA PRAWNA

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83 ze zm.)
• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
• kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ?
 
Opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości można rozłożyć na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat. Możesz również  wystąpić o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
 
Wierzytelność podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową.

Przekształceniu nie podlegają nieruchomości rolne przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ?

Wydział Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 3A, 85 – 002 Bydgoszcz – nr tel. 52 5840196.