OPIS SPRAWY:

Obowiązek uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, dotyczy posiadaczy odpadów (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach), którzy prowadzą działania w zakresie przetwarzania (odzysku lub unieszkodliwiania) odpadów. Prowadzone postępowania obejmują również wnioski o zmianę warunków takich zezwoleń.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów powinien zawierać informacje określone w art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – zgodnie z formularzem, który znajdziesz poniżej.

Wniosek w formie pisemnej możesz:
• przesłać za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
    ul. Konarskiego 1 – 3 , 85-066 Bydgoszcz lub Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy lub
    ul. Zygmunta Augusta 3A, skrytka pocztowa nr 2 , 85-002 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1 – 3 w Bydgoszczy – IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym  przy ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy  pok. 1A na parterze
• przesłać faksem na numer 52 584-11-28

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

• Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której będą wyznaczone miejsca magazynowania odpadów przewidzianych do przetwarzania.
• Dokument potwierdzający wniesienie wymaganej opłaty skarbowej.
• Kopię decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest ona wymagana.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, który był poprzedzony wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, dodatkowo należy dołączyć załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
• Zaświadczenie o niekaralności dotyczące:

- posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

- wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

    za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. – Kodeks karny.

• Zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

• Oświadczenie o niekaralności dotyczące:

- posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

- wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej  posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

    lub informacja o liczbie prawomocnych wyroków skazujących te osoby za wykroczenia określone w art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191 w ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

• Oświadczenie, że w stosunku do:

- posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

- posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność jako osoba fizyczna

    w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono - co najmniej trzykrotnie -  administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę150.000 zł. 

Oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach wydano ostateczną decyzję o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub któremu wymierzono - co najmniej trzykrotnie - administracyjną karę pieniężną, o której mowa w art. 194 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, w wysokości przekraczającej łącznie kwotę 150.000 zł..

UWAGA !!! Druki stosownych oświadczeń znajdziesz poniżej.

• Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku, gdy dla terenu którego dotyczy wniosek, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba, że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

• Operat przeciwpożarowy zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

- Rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska.

- Albo osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

• Uzgodnienie (w formie postanowienia) ze strony komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące wymienionego powyżej operatu przeciwpożarowego.

• Do wniosku o wydanie zezwolenia na: zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzania odpadów poprzez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, zbieranie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, przetwarzanie odpadów komunalnych lub pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych;  posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania, albo umowę dzierżawy nieruchomości sporządzone zgodnie z wymogiem określonym w art. 41b ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ:

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku, termin może ulec wydłużeniu.
Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru); podczas odbioru osobistego decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

UWAGA !!! W prowadzonym postępowaniu wymagane jest przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsca magazynowania odpadów z udziałem Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z siedzibą w Bydgoszczy.Ponadto, w przypadku gdy przetwarzanie dotyczy odpadów palnych, wymagane jest też przeprowadzenie kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsca magazynowania odpadów przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej. Obowiązek przeprowadzenia w/w kontroli, przed wydaniem decyzji w sprawie, może wpłynąć na wydłużenie czasu załatwienia sprawy.

ILE ZAPŁACISZ:

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów wynosi 616 zł.

Jeśli korzystasz z pełnomocnika – dodatkowa opłata skarbowa za pełnomocnictwo wyniesie – 17 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000,
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Bydgoszczy.

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ:

1. Zezwolenia na przetwarzanie odpadów są udzielane na czas określony – nie dłuższy niż 10 lat.
2. Działalność wymagająca uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów może być, na wniosek posiadacza odpadów, objęta jednym zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
3. Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów określa przepis art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4. Zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego. Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę: depozytu, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczeniowej.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
3. Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa powiatowego w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 16, stanowisko ds. gospodarki odpadami III piętro pok. 307,
nr tel. (052) 584-11-27

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - iodo@powiat.bydgoski.pl lub 052 58 35 451.
3. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwego rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zgodnie z art. 6 pkt 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
4. Odbiorcy danych: 
    
a. Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego z siedzibą w Toruniu, w związku z art. 80 ust. 4 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
    b. Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Bydgoszczy, w związku z art. 41a ust. 1 i2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
    c. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, w związku z art. 41a ust. 1a i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
    d. Wójt lub Burmistrz, właściwy ze względu na miejsce prowadzenia zbierania lub przetwarzania odpadów, w związku z art. 41 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania danych - 5 lat.
7. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych.
8. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym.