OPIS SPRAWY
Wydawanie koncesji geologicznej na wydobywanie kopaliny tzw. pospolitej z udokumentowanego złoża oraz ich zmiany lub odmowa, jeżeli obszar zamierzonej działalności nie przekracza powierzchni 2 ha, roczne wydobycie nie przekracza 20 000 m3  i działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych.
Warunkiem wydania przedmiotowej koncesji jest jej uzgodnienie przez wójta, burmistrza lub prezydenta, właściwego ze względu na lokalizację planowanych prac wydobywczych.

GDZIE i JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY
Wniosek o udzielenie koncesji poza wymaganiami wynikającymi z zakresu ochrony środowiska np. decyzja środowiskowa, czy przepisów dotyczących działalności gospodarczej np. zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej , powinien zawierać dane i załączniki wynikające  z przepisów ustawy prawo geologiczne i górnicze 
Wniosek w formie pisemnej wraz z załącznikami należy:
• Przesłać za pomocą uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Konarskiego 103, 85-066 Bydgoszcz
lub
ul. Zygmunta Augusta 3A, skrytka pocztowa 2, 85-002 Bydgoszcz
• Złożyć osobiście w kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym przy ul. Zygmunta Augusta 16, pokój 1A na parterze

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU
Do wniosku należy dołączyć:
• dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości  616,0 zł + 17,0 zł w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną
• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do terenu,
• decyzję środowiskową jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów odrębnych
• zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ
Sprawa zostanie załatwiona  w ciągu 2 miesięcy, pod warunkiem, że wniosek będzie spełniał wymogi formalne, a uzgodnienie wójta i opinia  marszałka województwa nastąpią w terminie 14 dni.

ILE ZAPŁACISZ
• 616,0 zł opłaty skarbowej za wydanie koncesji
• 17,0 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
• Opłaty skarbowe możesz dokonać:
- przelewem na rachunek bankowy Miasta  Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat L Lokalnych, nr konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Bydgoszczy
CO JESZCZ MUSISZ WIEDZIEĆ
Koncesję geologiczną wydaje się na czas określony, zależnie od okresu posiadania przez wnioskodawcę prawa do nieruchomości gruntowej oraz zasobów udokumentowanego złoża. Wnioskodawca może sam zaproponować okres na jaki ma obowiązywać koncesja. 

PODSTAWA PRAWNA
1. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku – prawo geologiczne i górnicze + rozporządzenia wykonawcze
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
3. ustawa z dnia 16 listopada 20106 roku – o opłacie skarbowej

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pok. 308, tel. (52) 58-26-489 – geolog powiatowy.