OPIS SPRAWY
Wydawanie decyzji ustalających kierunek rekultywacji i uznających rekultywację za zakończoną.
Wydanie w/w decyzji wymaga zasięgnięcia przez organ opinii:
• dyrektora okręgowego urzędu górniczego w odniesieniu do terenów zdegradowanych i niekorzystnie przekształconych działalnością górniczą
• dyrektora regionalnej dyrekcji lasów państwowych w odniesieniu do terenów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji
• wójta lub burmistrza w każdym przypadku

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY
Wniosek w formie pisemnej, zawierający zakres i sposób przeprowadzenia rekultywacji lub projekt rekultywacji, należy :
• przesłać za pomocą uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Konarskiego 103, 85-066 Bydgoszcz
lub
ul. Zygmunta Augusta 3A, skrytka pocztowa 2, 85-002 Bydgoszcz
• złożyć osobiście w kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym przy ul. Zygmunta Augusta 16, pokój 1A na parterze

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU
Do wniosku należy dołączyć:
•mapę z lokalizacją terenu przewidzianego do rekultywacji
• dokument potwierdzający prawo do terenu przewidzianego do rekultywacji
• dowód wniesienia opłaty skarbowej

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ
Sprawa zostanie załatwiona w ciągi 1 miesiąca lub w/w termin może ulec wydłużeniu, w przypadku konieczności przeprowadzenia wizji terenowej danej nieruchomości gruntowej oraz jest zależny okresu oczekiwania na stanowiska w sprawie organów opiniujących.

ILE ZAPŁACISZ
• 10,0 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej
• 17,0 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
• Opłaty skarbowe możesz dokonać:
- przelewem na rachunek bankowy Miasta  Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat L Lokalnych, nr konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Bydgoszczy

CO JESZCZ MUSISZ WIEDZIEĆ
Odwołanie od decyzji może złożyć Wnioskodawca , jak i strony postępowania w terminie 14 dni od daty jego otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.


PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05 września 2016 roku w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi Dz. U. z 2016 r., poz. 1395

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
Geolog Powiatowy – ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pok. 308, tel. (52) 58-26-489