Udostępnianie informacji geologicznej

OPIS SPRAWY

Udostępnianiu podlega informacja geologiczna stanowiąca własność Skarbu Państwa.

GDZIE i JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY

Wniosek w formie pisemnej z uzasadnieniem, dla jakich celów ma być wykorzystana informacja geologiczna.

  • Przesłać za pomocą uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Konarskiego 103, 85-066 Bydgoszcz

lub

ul. Zygmunta Augusta 3A, skrytka pocztowa 2, 85-002 Bydgoszcz

  • Złożyć osobiście w kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym przy ul. Zygmunta Augusta 16, pokój 1A na parterze

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

W przypadku gdy informacja geologiczna należy do osoby lub podmiotu, który posiada wyłączne prawo do korzystania z danej informacji geologicznej na podstawie art. 99 ust. 2-4 ustawy prawo geologiczne i górnicze, do wniosku należy dołączyć zgodę wyżej wymienionych, na udostępnienie przedmiotowej informacji.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ

Sprawa zostanie załatwiona w terminie do 1 miesiąca, w zależności do  od rodzaju  i zakresu wnioskowanej informacji geologicznej.

ILE ZAPŁACISZ

Brak opłat

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ

Nie każdą informację geologiczną uzyskasz bezpłatnie.

Udostępnianie informacji geologicznej dla potrzeb prowadzenia  działalności w zakresie  wydobywania kopalin ze złóż oraz w jakim jest wymagane pozwolenie wodnoprawne, Skarb Państwa udziela w drodze umowy, za wynagrodzeniem.

Zadania Skarbu Państwa w tym zakresie realizuje marszałek województwa , jako organ administracji geologicznej I instancji.

PODSTAWA PRAWNA

1. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku – prawo geologiczne i górnicze / art. 99 i art. 100/

2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pok. 308, tel. (52) 58-26-489 – geolog powiatowy.