OPIS SPRAWY:

Prowadzenie postępowania w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych (z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) na wniosek wójta lub burmistrza

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY:

• prześlij za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 – 3 , 85-066 Bydgoszcz lub Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 3A, skrytka pocztowa nr 2 , 85-002 Bydgoszcz
• złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym  przy ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy  pok. 1A na parterze

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

• projekt decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego,
• określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionego na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skalii 1:500 lub 1 :1000 (w przypadku inwestycji liniowych może być to mapa w skali 1:2000)

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ:

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu 14 dni.

ILE ZAPŁACISZ:

Nie podlega opłacie

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ:

Jeżeli otrzymasz negatywne uzgodnienie, możesz złożyć zażalenie w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Możliwość zażalenia przysługuje tylko inwestorowi.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
2. Ustawa z dnia z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa powiatowego w Bydgoszczy
Ul. Zygmunta Augusta 16, stanowisko ds. gospodarki leśnej III piętro pok. 309a,
nr tel. (052) 584-11-29

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3,
 85-066 Bydgoszcz.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych -
iodo@powiat.bydgoski.pl lub 052 58 35 451.
3. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwego rozpatrzenia wniosku o uzgodnienie projektu o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych i ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
4. Odbiorcy danych – nie dotyczy.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania danych – 5 lat.
7. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych.
8. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym.