OPIS SPRAWY

Wygaszenie koncesji geologicznej na wydobywanie kopaliny następuje gdy:

·         upłynął czas na jaki koncesja została udzielona

·         jeżeli stała się bezprzedmiotowa

·         w przypadku śmierci przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną

·         w przypadku likwidacji przedsiębiorcy niż wymienionego powyżej

·         w przypadku jej zrzeczenia się

Wygaszenie koncesji może nastąpić na wniosek przedsiębiorcy lub z urzędu.

GDZIE i JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY

Wniosek w formie pisemnej o wygaszenie koncesji geologicznej należy:

·         Przesłać za pomocą uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

ul. Konarskiego 103, 85-066 Bydgoszcz

lub

ul. Zygmunta Augusta 3A, skrytka pocztowa 2, 85-002 Bydgoszcz

·         Złożyć osobiście w kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym przy ul. Zygmunta Augusta 16, pokój 1A na parterze

 

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU

Do wniosku należy dołączyć:

·         decyzję zatwierdzającą dodatek do dokumentacji geologicznej złoża / rozliczenie złoża /

·         potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,0 zł w przypadku składania wniosku przez osobę na podstawie pełnomocnictwa

·         potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej stwierdzającej wygaśnięcie koncesji geologicznej

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ

Sprawa zostanie załatwiona w ciągi 1 miesiąca lub  w ciągu 2 miesięcy, w zależności od terminu uzyskania oraz treści uzgodnienia w przedmiotowej sprawie przez wójta lub burmistrza

ILE ZAPŁACISZ

·         17,0 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

·         10,0 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji wygaszającej koncesję geologiczną

·         Opłatę skarbową możesz dokonać:

- przelewem na rachunek bankowy Miasta  Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat L Lokalnych, nr konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000

- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Bydgoszczy

CO JESZCZ MUSISZ WIEDZIEĆ

Dodatek do dokumentacji geologicznej złoża / rozliczenie złoża / możesz złożyć jednocześnie z wnioskiem o wygaszenie koncesji geologicznej, ale jednocześnie uiszczając dodatkowo opłatę skarbową w wysokości 10,0 zł, za zatwierdzenie przez organ administracji geologicznej w/w dodatku.

PODSTAWA PRAWNA

1.      ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku – prawo geologiczne i górnicze / art. 38 i art. 39 /

2.      ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego

3.      ustawa z dnia 16 listopada 20106 roku – o opłacie skarbowej

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pok. 308, tel. (52) 58-26-489 – geolog powiatowy.