OPIS SPRAWY:

 

Wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie z produkcji rolniczej gruntu szczególnie chronionego oraz prowadzenie innych spraw związanych z wyłączeniem gruntu z produkcji rolniczej wynikających z ustawy.

 

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY:

 

·         prześlij za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1 – 3 , 85-066 Bydgoszcz lub Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

ul. Zygmunta Augusta 3A, skrytka pocztowa nr 2 , 85-002 Bydgoszcz

·         złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym  przy ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy  pok. 1A na parterze

·         wnieś w formie dokumentu elektronicznego poprzez:

-      Elektroniczną Skrzynkę Podawczą 

 

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

 

·         ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu (przeznaczenie w miejscowym planie z właściwego urzędu gminy),

·         projekt zagospodarowania działki z bilansem terenu sporządzony przez osobę z uprawnieniami budowlanymi wraz z podpisem i pieczątką tej osoby,

·         dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa najmu, itp.),

·         w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,

Wzór wniosku oraz wszystkie niezbędne informacje z tym związane znajdziesz poniżej

 

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ:

 

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy. W przypadku konieczności uzupełnień termin może ulec wydłużeniu

Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru); podczas odbioru osobistego decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

 

ILE ZAPŁACISZ:

 

1. Wydanie decyzji nie podlega opłacie skarbowej.
2. Jeśli korzystasz z pełnomocnika - opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.
3. Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

52 1240 6960 3892 1000 0000 0000,
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Bydgoszczy.

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ:

 

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

1.  Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

2.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

3.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ:

 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa powiatowego w Bydgoszczy

ul. Zygmunta Augusta 16, stanowisko ds. ochrony gruntów III piętro pok. 309 a,

nr tel. (052) 584-11-29

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - iodo@powiat.bydgoski.pl lub 052 58 35 451.
3. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwego rozpatrzenia wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej, zgodnie z art. 6 pkt 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
4. Odbiorcy danych – Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą w Toruniu w związku z art. 22 b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania danych - 10 lat.
7. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych.
8. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym.