OPIS SPRAWY:

Wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentacje geologiczne złoża kopaliny, hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie.

GDZIE i JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY:

Dokumentacje geologiczne powinny spełniać wymogi określone w stosownych rozporządzeniach Ministra Środowiska:
• z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej / Dz. U. z 2016 roku, poz.2033 /
• z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie dokumentacji geologicznej zloża kopaliny z wyłączeniem złoża węglowodorów / Dz. U. z 2015 roku, poz.987 /
Wniosek w formie pisemnej o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej należy:
• Przesłać za pomocą uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Konarskiego 103, 85-066 Bydgoszcz
lub
ul. Zygmunta Augusta 3A, skrytka pocztowa 2, 85-002 Bydgoszcz
• Złożyć osobiście w kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym przy ul. Zygmunta Augusta 16, pokój 1A na parterze
• Przesłać faksem na numer (52) 584-11-28
Pamiętaj, że wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej składa wyłącznie osoba , która sfinansowała jej opracowanie lub osoba posiadająca pełnomocnictwo.

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

Do wniosku należy dołączyć:
• 4 egz. dokumentacji geologicznej w wersji papierowej i elektronicznej
• dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości  10,0 zł + 17,0 zł w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną
• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do terenu lub wykaz właścicieli nieruchomości gruntowych, na których były prowadzone roboty geologiczne

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ:

Sprawa zostanie załatwiona w ciągi 1 miesiąca, skomplikowana w ciągu 2 miesięcy. Jeżeli dokumentacja geologiczna  będzie wymagała uzupełnień i korekty, w/w termin może ulec wydłużeniu.

ILE ZAPŁACISZ:

• 10,0 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej
• 17,0 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
• Opłaty skarbowe możesz dokonać:
- przelewem na rachunek bankowy Miasta  Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat L Lokalnych, nr konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Bydgoszczy

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ:

Dokumentację geologiczną zatwierdza organ na czas nieokreślony.

PODSTAWA PRAWNA:

1. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku – prawo geologiczne i górnicze + rozporządzenia wykonawcze
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
3. ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku – o opłacie skarbowej

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
 ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pok. 308, tel. (52) 58-26-489 – geolog powiatowy.