OPIS SPRAWY:

Przyjęcie zgłoszenia projektu robót geologicznych , których wykonanie nie wymaga koncesji geologicznej.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY:

Projektu robót geologicznych powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji / Dz. U.  z 2011 roku Nr 288, poz. 1696 ze zm ./
Wniosek w formie pisemnej należy:
• Przesłać za pomocą uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Konarskiego 103, 85-066 Bydgoszcz
lub
ul. Zygmunta augusta 3A, skrytka pocztowa 2, 85-002 Bydgoszcz
• Złożyć osobiście w kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym przy ul. Zygmunta Augusta 16, pokój 1A na parterze
• Przesłać faksem na numer (52) 584-11-28
Pamiętaj, że wniosek - zgłoszenie projektu robót geologicznych składa wyłącznie osoba , która sfinansowała jego opracowanie lub osoba posiadająca stosowne upoważnienie.

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:
 
Do wniosku należy dołączyć:
• 2 egz. projektu robót geologicznych
• Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 17,0 zł w przypadku składania wniosku przez osobę upoważnioną
• Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do terenu lub wykaz właścicieli nieruchomości gruntowych, na których mają być prowadzone roboty geologiczne.

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ:

Sprawa zostanie załatwiona w ciągi 1 miesiąca. Jeżeli projekt robót geologicznych będzie wymagał uzupełnień i korekty organ odmawia  przyjęcia jego zgłoszenia w formie decyzji.

ILE ZAPŁACISZ:

• 17,0 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
• Opłatę skarbową możesz dokonać:
- przelewem na rachunek bankowy Miasta  Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat L Lokalnych, nr konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Bydgoszczy

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ:

Od decyzji odmawiającej przyjęcia zgłoszenia projektu robót geologicznych Wnioskodawca może się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za pośrednictwem organu, który ją wydał. Na wniesienie odwołania ma Wnioskodawca 14 dni od daty jej otrzymania.

PODSTAWA PRAWNA:

1. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku – prawo geologiczne i górnicze
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
3. ustawa z dnia 16 listopada 20106 roku – o opłacie skarbowej

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
Geolog Powiatowy – ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pok. 308, tel. (52) 58-26-489