OPIS SPRAWY:

Wydawanie zawiadomienia o przyjęciu innej dokumentacji geoogicznej.

GDZIE i JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY:

Inne dokumentacje geologiczne powinny spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznej / Dz. U. z 2016 roku, poz.2023 /
Wniosek w formie pisemnej o przyjęcie dokumentacji geologicznej należy:
• Przesłać za pomocą uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. Konarskiego 103, 85-066 Bydgoszcz
lub
ul. Zygmunta Augusta 3A, skrytka pocztowa 2, 85-002 Bydgoszcz
• Złożyć osobiście w kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym przy ul. Zygmunta Augusta 16, pokój 1A na parterze
• Przesłać faksem na numer (52) 584-11-28

Pamiętaj !
1. Wniosek o przyjęcie dokumentacji geologicznej składa wyłącznie osoba , która sfinansowała jej opracowanie lub osoba posiadająca pełnomocnictwo.
2. Dokumentację należy przedłożyć organowi w terminie 6 miesięcy od zakończenia robót geologicznych w terenie.

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:
 
Do wniosku należy dołączyć:
• 3 egz. dokumentacji geologicznej w wersji papierowej i elektronicznej
• Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,0 zł w przypadku składania wniosku przez osobę na podstawie pełnomocnictwa

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ:

Sprawa zostanie załatwiona w ciągi 1 miesiąca, skomplikowana w ciągu 2 miesięcy. Jeżeli dokumentacja geologiczna  będzie wymagała uzupełnień i korekty, w/w termin może ulec wydłużeniu.

ILE ZAPŁACISZ:

• 17,0 zł opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
• Opłatę skarbową możesz dokonać:
- przelewem na rachunek bankowy Miasta  Bydgoszczy Wydział Podatków i Opłat L Lokalnych, nr konta: 52 1240 6960 3892 1000 0000 0000
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Bydgoszczy

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ:

Dokumentację geologiczną przyjmuje organ na czas nieokreślony w formie zawiadomienia.

PODSTAWA PRAWNA:

1. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku – prawo geologiczne i górnicze + rozporządzenia wykonawcze
2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
3. ustawa z dnia 16 listopada 20106 roku – o opłacie skarbowej

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy
 ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pok. 308, tel. (52) 58-26-489 – geolog powiatowy.