OPIS SPRAWY:

Prowadzenie postępowania w sprawie wpisu do rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom przewozowym na podstawie prawa Unii Europejskiej.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY:

• prześlij za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 – 3 , 85-066 Bydgoszcz lub Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 3A, skrytka pocztowa nr 2 , 85-002 Bydgoszcz
• złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym  przy ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy  pok. 1A na parterze
• prześlij faksem na numer 52 584-11-28
lub
• wnieś w formie dokumentu elektronicznego poprzez:
-Elektroniczną Skrzynkę Podawczą
 
CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

• Wniosek o wpis do rejestru zwierząt / o zmianę danych w rejestrze / o wykreślenie z rejestru zwierząt WZÓR WNIOSKU PONIŻEJ
• kopie dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia zwierząt,
• tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego, w przypadku składania obcojęzycznych dokumentów stwierdzających legalność pochodzenia zwierząt, wystawionych przez hodowców z obszaru Unii Europejskiej,
• kopie zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, składana w przypadku złożenia wniosku o wpis do rejestru zwierząt tych gatunków,
• dokonaj opłaty skarbowej za  dokonanie wpisu do rejestru zwierząt / za wydanie zaświadczenia o zmianie danych w rejestrze lub zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru zwierząt dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
• w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do ww. dokumentu,

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ:

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu 7 dni w przypadku złożenia kompletu wymaganych dokumentów, w pozostałych przypadkach w ciągu 1 miesiąca, skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy. W przypadku konieczności uzupełnień termin może ulec wydłużeniu
Dokument rejestracyjny zostanie dostarczony pocztą lub możesz odebrać go osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru); podczas odbioru osobistego niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

ILE ZAPŁACISZ:

1. Opłata skarbowa za wpis do rejestru - 26 zł (od każdego gatunku zwierząt)
2. Jeśli korzystasz z pełnomocnika - opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.
3. Opłata za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze lub o wykreśleniu zwierząt z rejestru – 17 zł (nie wnosi się opłaty za zmianę danych zawartych w rejestrze oraz za wykreślenie zwierząt z rejestru),
4. Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000,
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Bydgoszczy.

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ:

Jeśli nie dostaniesz dokumentu rejestracyjnego o wpisie do rejestru— dostaniesz decyzję odmowną. Wtedy możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji odmownej.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa powiatowego w Bydgoszczy
Ul. Zygmunta Augusta 16, stanowisko ds. ochrony przyrody III piętro pok. 307,
nr tel. (052) 584-11-27

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych -
iodo@powiat.bydgoski.pl lub 052 58 35 451.
3. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwego rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 6 pkt 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
4. Odbiorcy danych – nie dotyczy
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania danych - 10 lat.
7. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych.
8. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym.