OPIS SPRAWY:

Prowadzenie postępowania w sprawie wydawania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność gminy.

GDZIE I JAK ZŁOŻYSZ DOKUMENTY:

• prześlij za pośrednictwem uprawnionego operatora usług pocztowych na adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1 – 3 , 85-066 Bydgoszcz lub Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 3A, skrytka pocztowa nr 2 , 85-002 Bydgoszcz
• złóż osobiście w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy - IV piętro, pok. 448 lub w punkcie kancelaryjnym  przy ul. Zygmunta Augusta 16 w Bydgoszczy  pok. 1A na parterze
• prześlij faksem na numer 52 584-11-28
lub
• wnieś w formie dokumentu elektronicznego poprzez:
-Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

CO MUSISZ DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU:

• imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibą posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
• oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego,
• zgoda właściciela nieruchomości – jeżeli jest wymagana,
• nazwę gatunku drzewa lub krzewu
• obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni – należy wskazać obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia – należy wskazać obwód pnia bezpośredni poniżej korony drzewa
• wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
• miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
• rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
• projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska lub
b) przesadzenia drzewa lub krzewu,
jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania,
• decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko - jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie
• zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 - jeżeli zostało wydane,
• w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli jesteś pełnomocnikiem gminy to jesteś zwolniony  z uiszczenia opłaty skarbowej

WZÓR WNIOSKU TUTAJ

ILE BĘDZIESZ CZEKAĆ:

Sprawa zostanie załatwiona w ciągu 1 miesiąca, skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy. W przypadku konieczności uzupełnień termin może ulec wydłużeniu
Decyzja zostanie dostarczona pocztą lub możesz odebrać ją osobiście w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (w tym celu zadeklaruj na wniosku chęć osobistego odbioru); podczas odbioru osobistego decyzji niezbędne jest okazanie dokumentu tożsamości.

ILE ZAPŁACISZ:

1. Nie pobiera się opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
2. Jeśli korzystasz z pełnomocnika  - opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł.
3. Zapłaty opłaty skarbowej możesz dokonać:
- przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
52 1240 6960 3892 1000 0000 0000,
- bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Bydgoszczy.

CO JESZCZE MUSISZ WIEDZIEĆ:

W przypadku uzyskania decyzji odmownej można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który ją wydał w ciągu 14 dni od daty odebrania.

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

KTO ZAŁATWI TWOJĄ SPRAWĘ:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa powiatowego w Bydgoszczy
ul. Zygmunta Augusta 16, stanowisko ds. ochrony przyrody III piętro pok. 307,
nr tel. (052) 584-11-27

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Bydgoski, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych - iodo@powiat.bydgoski.pl lub 052 58 35 451.
3. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane wyłącznie w celu właściwego rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 6 pkt 1c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
4. Odbiorcy danych – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w związku z art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia2004, Urzędy Gmin w związku z art. 90 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Okres przechowywania danych - 5 lat.
7. Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych.
8. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym.