Uchwała Nr 285/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego  2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej oraz w zakładzie opiekuńczo – leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 710 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 287/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego  2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 271/XXXII/17 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu obowiązujących w 2018r. - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 736 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 288/XXXIV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 2 lutego  2018r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego w 2018r. na obszarze Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 711 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 295/XXXV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1409 (uchwała obowiązuje od 1.09.2018r.)

Uchwała Nr 296/XXXV/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. ustawy Karta Nauczyciela w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1410 (uchwała obowiązuje od 1.09.2018r.)

Uchwała Nr 297/XXXV/18  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 15 marca 2018r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 1385 (uchwała uchylona)

Uchwała Nr 303/XXXVI/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2464 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 310/XXXVI/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania  i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2465 (uchwała obowiązuje ze zmianami  od 1.09.2018r. z wyj. § 4 ust. 1 i ust. 2, które wchodzą w życie 1.06.2018r.)

Uchwała Nr 316/XXXVII/18  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasad rozliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3328 (uchwała obowiązuje od 1.09.2018r.)

Uchwała Nr 317/XXXVII/18  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Bydgoskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3329 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 318/XXXVII/18  Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3300 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 322/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018r. zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3331 (uchwała obowiązuje)

Uchwała Nr 323/XXXVII/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Bydgoskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3332 (uchwała obowiązuje) .

Uchwała Nr 10/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018r. zmieniajaca uchwałę w sprawie "Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski"  - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7000 (uchwała obowiązuje) .

 Uchwała Nr 17/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie okreslenia przystanków komunikacynych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków  - opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 7001 (uchwała obowiązuje) .