Uchwała Nr 311/XXXVII/18 w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2020 roku” za rok 2017 wraz z założeniami na rok 2018.  Załącznik.

Uchwała Nr 312/XXXVII/18 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób niepełnosprawnych do 2020” za rok 2017.  Załącznik .

Uchwała Nr 313/XXXVII/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2017,

Uchwała Nr 314/XXXVII/18  w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego.

Uchwała Nr 315/XXXVII/18  zmieniająca uchwałę Nr 255/XXIII/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia  22 listopada 2012r. w sprawie zmian organizacji instytucjonalnej pieczy zastępczej w powiecie bydgoskim.

Uchwała Nr 316/XXXVII/18  w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej i zasad rozliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej.

Uchwała Nr 317/XXXVII/18  w sprawie określenia trybu postepowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Bydgoskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia.

Uchwała Nr 318/XXXVII/18  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego.

Uchwała Nr 319/XXXVII/18 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem drogi powiatowej 1909C Krukówko – Wierzchucinek – Witoldowo, na odcinku od km 2+810 do km 3+510.

Uchwała Nr 320/XXXVII/18 w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem drogi powiatowej 1508C Niemcz – Jarużyn (ul. Kolonijna) na odcinku od km 1+965 do km 2+061.

Uchwała Nr 321/XXXVII/18  w sprawie powierzenia zarządzania odcinkiem drogi powiatowej 1601C Kokocko – Czarże – Dąbrowa Chełmińska na odcinku od km 0+000 do km 3+100 i od km 4+300 do km 9+800 oraz drogi powiatowej nr 1542C Rafa – Dąbrowa Chełmińska na odcinku od km 3+300 do km 4+600.

Uchwała Nr 322/XXXVII/18 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Bydgoskiego.

Uchwała Nr 323/XXXVII/18 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Bydgoskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

Uchwała Nr 324/XXXVII/18 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2018 – 2028.

Uchwała Nr 325/XXXVII/18  w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018.

Załącznik Nr 1  - Zestawienie zmian w planowanych dochodach budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018
Załącznik Nr 2 - Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budzetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018

Załącznik Nr 3  - Planowane wydatki budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2018 (wg grup wydatków)
Załącznik Nr 4 - Planowane dotacje z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2018 z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora oraz dotacje podmiotowe, celowe i wpłaty na fundusz

Załącznik Nr 5
Dochody związane z realizacją zadań wyknywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018
Załącznik Nr 6 - Wydatki związane z realizacją zadań wyknywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

Załącznik Nr 7 - Wydatki majątkowe ujęte w budżecie Powiatu Bydgoskiego w roku 2018
Załącznik Nr 8A - Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2018

Załącznik Nr 8B - Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Powiat Bydgoski w roku 2018

Załącznik Nr 9  - Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałe środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
Załącznik Nr  10 - Przychody i rozchody budżetu w 2018r. 
Załącznik Nr 11 - Plan na rok 2018 dochodów i wydatków, o tórych mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Załącznik Nr 12
- Plan według paragrafów dochodów zleconych jednostce samorzadu terytorialnego podlegajacych przekazaniu do budżetu panstwa na 2018r.

 

Uchwała Nr 326/XXXVII/18  w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Bydgoskiego.