Wydział Promocji, Kultury i Sportu realizuje w szczególności zadania z zakresu:

1) promocji powiatu,
2) współpracy międzynarodowej,
3) współpracy ze służbami zatrudnienia w zakresie aktywizacji rynku pracy,
4) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
5) promocji turystyki,
6) prowadzenia strony internetowej powiatu,
7) nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami,
8) ochrony zabytków i dóbr kultury,
9) organizowania działalności kulturalnej,
10) prowadzenia bibliotek publicznych,
11) tworzenia warunków dla rozwoju kultury fizycznej,
12) prowadzenia ewidencji klubów sportowych oraz uczniowskich klubów sportowych,
13) upowszechniania turystyki na terenie powiatu,
14) nadzorowania realizacji programów zdrowotnych, opracowywania sprawozdań z ich realizacji oraz prowadzenia spraw z zakresu profilaktyki i oświaty zdrowotnej,
15) realizacji zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.