Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
dla osób komunikujących się za pomocą portalu https://powiatbydgoski.eboi.pl 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Bydgoski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tut. Urzędzie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień – kontakt meilowy:
iodo@powiat.bydgoski.pl kontakt telefoniczny: 52 58 35 451.

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia konta na platformie internetowej
https://powiatbydgoski.eboi.pl oraz do obsługi wniosków składanych przy użyciu w/w platformy internetowej oraz uruchomienia niezbędnych funkcjonalności w związku z utworzeniem przez Pana/Panią konta w serwisie internetowym https://powiatbydgoski.eboi.pl

4. Państwa dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. W  związku  z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
5.1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
5.2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Bydgoskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Bydgoski.

6. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych.

7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, o których mowa w pkt 3., a następnie będą przechowywane przez okres wskazany w odrębnych przepisach prawa odnoszących się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
8.1. dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania lub sprostowania swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych oraz jeżeli jest to technicznie możliwe do przeniesienia danych;
8.2. usunięcia, swoich danych, które przysługuje Panu/Pani w sytuacji, gdy wcześniej wyrażona zgoda na przetwarzanie danych zostanie przez Pana/Panią cofnięta, a przepisy ustawy szczególnej zezwalają na ich trwałe usunięcie; w celu zgłoszenia wycofania zgody należy złożyć pisemne oświadczenie o wycofaniu zgody do Inspektora Ochrony Danych;
8.3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8.4. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody - posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie w jakim stanowi o tym prawo, a w pozostałym zakresie (innych danych) nie wynikającym wprost z przepisów prawa, podanie danych w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy, w formie wyraźnego działania potwierdzającego (np. podanie ich na wniosku, na dokumencie papierowym lub elektronicznym w systemie EBOI, słownie podczas rozmowy telefonicznej, w e-mailu) przyzwalającego na przetwarzanie tych danych przez Administratora Danych jest również definiowane jako wyrażona przez Pana/Panią „zgoda” na ich przetwarzanie w rozumieniu rozporządzenia RODO jednakże z uwagi na brzmienie motywu (32) RODO – wymaga się od Pana/Pani zaznaczenia okienka potwierdzającego wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych które są niezbędne do prawidłowej identyfikacji tożsamości Pana/Pani osoby. Zalogowanie się do powyższego serwisu za pomocą profilu kartą z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, definiowane jest jako „zgoda” na przetwarzanie danych (w tym przypadku na pobranie Pana/Pani danych osobowych) z w/w narzędzi identyfikujących tożsamość i utworzenie konta w serwisie internetowym
https://powiatbydgoski.eboi.pl funkcjonującym u Administratora Danych Osobowych.

10. Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Zautomatyzowane przetwarzanie w celu podjęcia decyzji będzie występowało wyłącznie w poniższych sytuacjach:
10.1. rejestracja / założenie konta na portalu
https://powiatbydgoski.eboi.pl  – przesłanie do osoby której dane dotyczą na podany adres skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) przez system zwrotnych automatycznych wiadomość np. potwierdzających aktywację konta w portalu celem umożliwienia korzystania z konta przez osobę której dane dotyczą;
10.2. logowanie na portalu
https://powiatbydgoski.eboi.pl za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub nadanego loginu i hasła – w wyniku którego system informatyczny automatycznie pobierze dane z posiadanego certyfikatu i zarejestruje go na portalu https://powiatbydgoski.eboi.pl funkcjonującego w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy.