W dniu 13 lutego 2019 r.  o godz. 10.00  w sali 145 Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul.  Jagiellońskiej 3,  odbędzie się  II Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.       Wręczenie medali „Za długoletnią służbę” i odznak „Za zasługi dla sportu”.

4.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

5.       Powołanie  Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

6.       Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

7.       Interpelacje oraz zapytania Radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia Radnych.

9.       Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy o stanie bezpieczeństwa, ochrony p.poż. oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu bydgoskiego w 2018 r.

10.    Informacji o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu bydgoskiego w 2018 r.

11.    Informacja o pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2018 r.

12.    Informacja o realizacji zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków.

13.    Informacja o skargach wpływających do organów powiatu oraz o działalności kontrolnej Starostwa w 2018 r.

14.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego w roku 2018.

15.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Brodnickim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy.

16.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumień z Kujawsko - Pomorskim Stowarzyszeniem Związków Sportowych w sprawie realizacji zajęć w ramach programu "Szkolny Klub Sportowy".

17.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

18.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Bydgoskiego.

19.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego.

20.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian do budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2019 r.

21.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

22. Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości położonej w Prądocinie gm. Nowa Wieś Wielka.

23.    Wolne głosy.

24.    Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski