W dniu 9 kwietnia  2019 r.  o godz. 14.30  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Komunikacji i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego nt. stanu bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie bydgoskim w 2018 roku

5.     Informacja z działalności Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy dot. stanu bezpieczeństwa publicznego w 2018 roku oraz założenia na 2019 rok.

6.     Ocena stanu bezpieczeństwa drogowego w powiecie bydgoskim.

7.     Sprawozdanie z realizacji w 2018 roku „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.  Założenia na 2019 rok.

8.     Plan budowy dróg oraz obiektów mostowych w 2019 roku z podaniem źródeł finansowania.

9.     Opiniowanie materiałów na sesje Rady Powiatu.

10.  Sprawy bieżące Komisji. 

11.  Wolne głosy i wnioski.

12.  Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Komisji

Robert Baranowski