W dniu 15 kwietnia 2019 r.  o godz. 14.00  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2018 r.

5.     Informacja nt. dokształcania teoretycznego zawodowego młodocianych pracowników – uczniów szkół Powiatu Bydgoskiego w roku 2018.

6.     Wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2018 r.

7.     Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 r. oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej.

8.     Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2018 r. w zakresie pomocy społecznej wraz z wykazem potrzeb.

9.     Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków PFRON a także pozostałej działalności Centrum dotyczącej osób niepełnosprawnych w 2018 r.

10.  Opiniowanie materiałów na sesję.

11.  Wolne głosy i wnioski.

12.  Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                            

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Wojnowska