W dniu 17 kwietnia 2019 r.  o godz. 10.00  w sali 145 Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul.  Jagiellońskiej 3,  odbędzie się  V Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Złożenie ślubowania przez nowego radnego.

3.       Przedstawienie porządku obrad sesji.

4.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

5.       Powołanie  Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

6.       Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

7.       Interpelacje oraz zapytania Radnych.

8.       Wnioski i oświadczenia Radnych.

9.       Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bydgoskiego w 2018 r.

10.    Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na obszarze powiatu bydgoskiego.

11.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy z działalności w 2018 r. oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu bydgoskiego.

12.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2018 r. „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”.

13.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Bydgoskiego.

14.    Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

15.    Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy w 2018 r.

16.    Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 r.

17.    Plan budowy dróg oraz obiektów mostowych na rok 2019.

18.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Karolewie w Zespole Szkół Agro – Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie.

19.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Agro – Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina w Karolewie, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski.

20.    Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2018 r.

21.    Sprawozdanie z realizacji w roku 2018 „Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

22.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Powiatu Bydgoskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Bydgoskiego IV kadencji 2019 – 2022.

23.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie delegowania radnego Rady Powiatu Bydgoskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego powołanej na lata 2019 – 2022.

24.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca załącznik nr 1 w uchwale Nr 17/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których w właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

25.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca „Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Rozwoju Powiatu Bydgoskiego”.

26.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian do budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2019 r.

27.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2019 – 2028.

28.    Wolne głosy.

29.    Zamknięcie obrad sesji.