W dniu 14 maja  2019 r.  o godz. 13.00  w sali 449 (IV  piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Zapoznanie się z wynikami kontroli wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2018  w zakresie prowadzonych zadań majątkowych w ramach realizowanych projektów w jednostkach oświatowych

5.       Przygotowanie opinii i wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu.

6.     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2019r.

7.     Wolne głosy i wnioski.

8.       Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                                         

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Kaźmierczak