W dniu 17 czerwca 2019 r.  o godz. 13.30  w sali 408 (IV piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

 

 

1.     Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.     Zatwierdzenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.     Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy oraz sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy” za rok 2018.

5.     Sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy z zakresu z realizacji „Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” za rok 2018.

6.     Informacja o zrealizowanych w 2018 roku zadaniach z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

7.     Opiniowanie materiałów na sesję.

8.     Wolne głosy i wnioski.

9.     Zamknięcie obrad.
                                                                                                                                                                                                            

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Wojnowska