W dniu 18 czerwca 2019 r.  o godz. 9.00  w sali Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul.  Jagiellońskiej 9,  odbędzie się  VI Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.      Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.      Wręczenie złotej odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekę nad zabytkami”.

4.      Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

5.      Powołanie  Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

6.      Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

7.      Interpelacje oraz zapytania Radnych.

8.      Wnioski i oświadczenia Radnych.

9.      Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach do produkcji rolniczej, pozyskanych przez rolników z terenu powiatu bydgoskiego w roku 2019.

10.  Informacja o działalności spółek wodnych na terenie powiatu bydgoskiego w tym, z rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2018.

11.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy” za rok 2018 wraz z założeniami na rok 2019.

12.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych” za rok 2018.

13.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Bydgoskiego.

14.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w 2019 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze powiatu bydgoskiego dla parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żołędowie.

15.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego.

16.  Rozpatrzenie raportu o stanie Powiatu Bydgoskiego:

a)      przedstawienie raportu o stanie Powiatu Bydgoskiego za rok 2018;

b)      debata;

c)      podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.

17.  Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz udzielenie absolutorium  Zarządowi Powiatu Bydgoskiego:

a)      zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2018;

b)      zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za rok 2018;

c)      zapoznanie się z informacją o stanie mienia Powiatu Bydgoskiego;

d)      zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego;

e)      zapoznanie się z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy;

f)       dyskusja;

g)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz  sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2018;

h)      podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego.

18.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian do budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2019 r.

19.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2019 – 2028.

20.  Wolne głosy.

21.  Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Piotr Kozłowski

Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego

 

 

Projekty uchwał są dostępne TUTAJ