W dniu 17 września  2019 r.  o godz. 14.00  w sali 408 (IV  piętro) Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3,  odbędzie się  posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2.       Zatwierdzenie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.       Zapoznanie się z wynikami kontroli wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za I półrocze 2019r. w zakresie trybu przekazania i rozliczenia dotacji udzielonych gminom na bieżące  utrzymanie dróg.

5.       Wolne głosy i wnioski.

6.       Zamknięcie obrad.

                                                                                                                                                                                                         

Przewodnicząca Komisji

Małgorzata Kaźmierczak