Zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz.988 z późn. zm.)

USUNIĘCIE POJAZDU
Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadku:
1)  pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
2)  nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w kraju, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c ustawy Prawo o ruchu drogowym;
3)    przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
4)   pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla pojazdu kierowanego  przez osoby  wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;
5)   pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego,  że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela;
6)   kierowania nim przez osobę nieposiadającą  uprawnienia do kierowania  pojazdami albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienia do kierowania tym pojazdem, chyba że otrzymała ona pokwitowanie, o którym mowa
      w art. 135 ust. 2;

7)  pojazd jest usuwany z drogi na koszt wykonującego przejazd drogowy w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym;

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:
 
1)  kierowała nim osoba:
      
a)  znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
      
b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu;
 
2)   jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

PRZECHOWYWANIE POJAZDU
Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na parkingu strzeżonym. Na terenie Powiatu Bydgoskiego w 2019 roku podmiotem odpowiedzialnym za usuwanie i umieszczenie na parkingu oraz przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi jest Pomoc Drogowa Aleksander Jawor, adres parkingu: ul. Flisacka 3, 85-900 Bydgoszcz.

WYMAGANE DOKUMENTY
Wydanie pojazdu następuje za zgodą podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty. Do odbioru pojazdu niezbędne są:
 
-  zezwolenie na odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu,
 
-  potwierdzenie odbioru pojazdu.

OPŁATY
Opłatę nalicza i informuje o jej wysokości podmiot odpowiedzialny za usunięcie i przechowywanie pojazdu. Opłatę można uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (ul. Konarskiego 1-3, budynek C, IV piętro, pokój nr 438) lub na konto Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy:  60 1020 1462 0000 7402 0317 1071.Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Zgodnie z Uchwałą nr 253/XXV/21 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. stawki opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych wynoszą:

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata w złotych

za usunięcie

za każdą dobę przechowywania

1.

Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

50

1

2.

Rower lub motorower

50

1

3.

Motocykl

100

1

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

542

45

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t do 7,5 t

400

60

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16 t

400

86

7.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.16 t

1409

150

8.

Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

1654

217

Stawki opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu wynoszą (art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym):

Lp.

Rodzaj pojazdu

Opłata w złotych

1.

Hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego

1

2.

Rower lub motorower

1

3.

Motocykl

1

4.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

1

5.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 t do 7,5 t

1

6.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 7,5 t do 16 t

1

7.

Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej pow.16 t

1

8.

Pojazdy przewożące materiały niebezpieczne

1

DODATKOWE INFORMACJE
Jeżeli pojazd nie zostanie odebrany z parkingu w terminie 3 miesięcy od daty wydania dyspozycji  jego usunięcia z drogi, przedsiębiorca prowadzący parking powiadamia o tym fakcie starostę, który następnie występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku na rzecz powiatu. 
Zgodnie z art. 130a ust. 10h ustawy Prawo o ruchu drogowym koszty związane  z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji usunięcia pojazdu do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu w dniu wydania dyspozycji
usunięcia pojazdu.

PODSTAWY PRAWNE
-  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
-  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej  (Dz. U. z  2018 r., poz. 2285);
-   Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu;