W 20 listopada 2019 r.  o godz. 10.00  w sali 145 Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul.  Jagiellońskiej 3,  odbędzie się  V Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.     Wręczenie odznak Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

4.     Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

5.     Powołanie  Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

6.     Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

7.     Interpelacje oraz zapytania Radnych.

8.     Wnioski i oświadczenia Radnych.

9.     Informacja o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla województwa kujawsko - pomorskiego przeprowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

10.  Informacja o działaniach mających na celu promocję Powiatu Bydgoskiego w 2019 r.

11.  Informacja o realizacji inwestycji dotyczących dróg powiatowych w 2019 r.

12.  Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie.

13.  Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Koronowie.

14.  Informacja o działalności Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych.

15.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

16.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Brodnickim w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w Centrum Kształcenia Zawodowego w Brodnicy.

17.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Województwem Kujawsko - Pomorskim w sprawie dokształcania młodocianych pracowników w Kujawsko - Pomorskim Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy.

18.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Miastem Zielona Góra w zakresie dokształcania zawodowego młodocianych pracowników w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

19.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Świeckim w zakresie przyjęcia wykonywania zadań przez Powiatową Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Koronowie.

20.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski (do 31.12.2019r.).

21.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski (od 1.01.2020r.).

22.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

23.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata 2017-2020”.

24.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

25.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Koronowo.

26.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2019 – 2028.

27.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian do budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2019 r.

28.  Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Bydgoskiego.

29.  Wolne głosy.

30.  Zamknięcie obrad sesji. 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Bydgoskiego

Piotr Kozłowski