W sprawie:
PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU BYDGOSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020

Data uchwały:
2019-11-20

Numer uchwały:
86/VIII/19

Podjęta przez:
RADA POWIATU BYDGOSKIEGO

Uchwała wchodzi w życie:
2019-11-20