W 18 grudnia 2019 r.  o godz. 10.00  w sali 145 Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ul.  Jagiellońskiej 3,  odbędzie się  IX Sesja Rady Powiatu Bydgoskiego, wg następującego porządku:

1.       Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przedstawienie porządku obrad sesji.

3.       Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Powiatu Bydgoskiego.

4.       Powołanie  Sekretarza Obrad spośród Wiceprzewodniczących Rady.

5.       Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady oraz z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady.

6.       Interpelacje oraz zapytania Radnych.

7.       Wnioski i oświadczenia Radnych.

8.       Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2020.

9.       Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia na 2020 rok wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających.

10.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

11.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2019 – 2028.

12.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2019 r.

13.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

14.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu Bydgoskiego na lata 2020 – 2024.

15.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2020.

16.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zatwierdzenia planów Komisji Rady Powiatu Bydgoskiego.

17.    Uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Bydgoskiego.

18.    Sprawozdania z działalności Komisji Rady w roku 2019.

19.    Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w roku 2019.

20.    Wolne głosy.

21.    Zamknięcie obrad sesji.