Porządek obrad /projekt z dnia 31.01.2020r./
Porządek obrad /projekt z dnia 04.02.2020r./

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego PSP o stanie bezpieczeństwa, ochrony p.poż oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu bydgoskiego w 2019 r. Załącznik.

Informacja o działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu bydgoskiego w 2019 r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przedstawienia sprawozdania Starosty Bydgoskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019.

Informacja o pracy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 2019 r.

Informacja o realizacji zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków.

Informacja o udzielonych spółkom wodnym dotacjach z budżetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2019.

Informacja o skargach wpływających do organów powiatu oraz o działalności kontrolnej Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w 2019 r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy  zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2020 r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bydgoskiego.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Powiatu Bydgoskiego. Autopoprawka Zarządu Powiatu z 4.02.2020r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Powiatu Bydgoskiego.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania tych przystanków.