Porzadek Obrad (projekt z dnia 21.04.2020 r.)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Bydgoszczy o stanie bezpieczeństwa sanitarno - weterynaryjnego na obszarze powiatu bydgoskiego.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bydgoskiego w 2019 r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji z działalności oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu bydgoskiego w 2019r.  
Załącznik.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w roku 2019 „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.”

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020.

Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki w 2019 r.

Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. ,,Programu współpracy Powiatu Bydgoskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.”

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bydgoskiego na lata 2020 – 2024. Projekt z autopoprawką z dnia 27.04.2020r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego w 2020 r.  Projekt z autopoprawką z dnia 27.04.2020r.