1. Dyrektorzy wydziałów, każdy w ustalonym zakresie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Zarządu i Starosty.

2. Do zadań wspólnych i obowiązków dyrektorów wydziałów należy w szczególności:
1) prowadzenie działalności przyporządkowanej przepisami prawa do właściwości Starosty,
2) przygotowywanie projektów aktów prawnych organów Powiatu,
3) realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu,
4) współuczestniczenie w opracowywaniu przez Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich zamierzeń rozwojowych Powiatu, Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, stanowisk, analiz i prognoz w zakresie zadań wydziału,
5) współpraca z Wydziałem Rozwoju i Funduszy Europejskich w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych i przygotowywaniu stosownej dokumentacji w zakresie zadań wydziału,
6) współdziałanie ze Skarbnikiem w zakresie opracowywania projektu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej i planów finansowych jednostek organizacyjnych,
7) rozpatrywanie i załatwianie we współpracy z Sekretarzem i Biurem Rady Powiatu interpelacji, zapytań, wniosków radnych,
8) prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
9) usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa,
10) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków zgodnie z przyjętym w Starostwie trybem,
11) prowadzenie, w zakresie ustalonym przez Starostę, kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych Powiatu,
12) udział w posiedzeniach Rady i Komisji zgodnie z dyspozycją Starosty,
13) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań dla potrzeb Rady, Zarządu i Starosty,
14) udzielanie informacji i pomocy radnym w wypełnianiu ich obowiązków,
15) wykonywanie zadań wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych,
16) współpraca z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w realizacji zadań związanych  ze zwalczaniem skutków klęsk żywiołowych oraz organizacji akcji kurierskiej, obrony cywilnej i zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej,
17) opracowywanie kryteriów i ogłaszanie konkursów na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz kontrola właściwego wykorzystania dotacji,
18) prowadzenie postępowań w sprawach udostępnienia informacji publicznej,
19) nadzór nad tworzeniem, przetwarzaniem i udostępnianiem danych ze zbiorów danych osobowych prowadzonych w wydziale,
20) udzielanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu w zakresie zadań wydziału oraz przekazywanie informacji na stronę internetową powiatu – wydziałowi odpowiedzialnemu za jej prowadzenie,
21) kreowanie pozytywnego wizerunku Powiatu,
22) gospodarowanie przyznanymi środkami budżetowymi i mieniem, zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd i Starostę,
23) kierowanie całokształtem pracy wydziału, zapewnienie właściwej organizacji pracy podległych pracowników oraz nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników postanowień regulaminu pracy Starostwa, przepisów bhp i ppoż., ustaw o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych, Kodeksu Etyki, Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych, Polityki Rachunkowości i innych aktów wewnętrznych,
24) ustalanie zakresów czynności podległym pracownikom oraz udzielanie im urlopów wypoczynkowych,
25) dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników
26) współuczestnictwo w realizacji zadań związanych z wypełnianiem obowiązku utrzymywania w Starostwie systemu kontroli zarządczej,
27) rozpatrywanie petycji wpływających do organów powiatu,
28) rozpatrywanie wystąpień podmiotów prowadzących działalność lobbingową.