Porządek obrad (projekt z dnia 17.06.2020r.).

Raport o stanie Powiatu Bydgoskiego za rok 2019 .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2019 z informacją o stanie mienia.

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 zał.1 zał.2 zał.3 zał.4 zał.5

Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego .

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy: o sprawozdaniu z wykonania budżetu i o wniosku Komisji Rewizyjnej .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2019 .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bydgoskiego .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Solec Kujawski pomocy finansowej .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Białe Błota pomocy finansowej .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie udzielenia Gminie Osielsko pomocy finansowej .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2020 .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Powiatowego Urzędu Pracy oraz sprawozdania z realizacji „Powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy do 2020 roku” za rok 2019 wraz z założeniami na rok 2020 .

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych do 2020 roku” za rok 2019 .

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy z realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a także pozostałej działalności Centrum dotyczącej osób niepełnosprawnych w 2019 r.  

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy w 2019 r.

Plan budowy dróg oraz obiektów mostowych na rok 2020 .

Informacja o działalności spółek wodnych na terenie powiatu bydgoskiego w roku 2019 .

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłatach do produkcji rolniczej pozyskanych przez rolników z terenu powiatu bydgoskiego w roku 2019r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniająca załącznik nr 1 w uchwale Nr 17/II/18 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Bydgoski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (tekst jednolity ogłoszony Uchwałą nr 122/X/20 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 12 lutego 2020 r.)