Wydział Budownictwa realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) administracji architektoniczno – budowlanej wynikające z przepisów prawa budowlanego i innych ustaw,
2) wydawania pozwoleń na budowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
3) przyjmowania zgłoszeń budowy i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
4) wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali,
5) opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego i studiów oraz decyzjI o warunkach zabudowy przygotowywanych przez gminy,
6) wydawania dzienników budowy.