Rejestry i ewidencje prowadzone w Powiatowym Centrum Zarządzania Oświatą w Koronowie

Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
Podstawa prawna - Art. 168 ust. 1 w związku z  art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910),

Rejestr wydanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela  mianowanego
Podstawa prawna - Art. 9g ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.2215).

Informacja o możliwościach i sposobach korzystania z danych
Dane zgromadzone w ewidencjach oraz rejestrach udostępnia się wg zasad określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, z zachowaniem ograniczeń wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Oświatą w Koronowie, w godzinach urzędowania.