PODSTAWA PRAWNA

1)   art. 10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988),(zgodnie z tym przepisem Starosta jest organem zarządzającym ruchem na drogach powiatowych  i gminnych, w związku z czym wyłącznie dla tych dróg zatwierdza projekty organizacji ruchu),

2)   art.19 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.1376 z późn zm.),

3)   ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.),

4)   rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem    (Dz. U. z 2017 r. poz. 784),

5)   rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311),

6)   rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.)

 

WYMAGANE DOKUMENTY

I.   Projekt czasowej albo stałej organizacji ruchu.

1)   wniosek lub pismo złożone przez jednostki, o których mowa w  § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

2)   minimum 2 egzemplarze projektu organizacji ruchu, zawierającego:

      a)    plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy,

      b)   plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:

             -     lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

             -     parametry geometrii drogi,

       c)    program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi - w przypadku projektu zawierającego sygnalizację świetlną,

       d)   zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy,

       e)    opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót,

       f)    przewidywany termin wprowadzenia lub przywrócenia organizacji ruchu,

       g)   nazwisko i podpis projektanta,

3)   pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i działającej w imieniu ww. jednostek,

4)   potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa,

5)   wymagane prawem opinie, w tym:

     a)  opinia komendanta miejskiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową,

     b)  opinia zarządcy drogi – jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt,

     c)  opinia organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem,  w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

 

II.  Projekty uproszczone.

W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu pojazdów samochodowych, które wymagają zmian w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania tych czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzanie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu urposzczonego zawierającego:

1)  wniosek złożony przez jednostki, o których mowa w  § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

2)   minimum 2 egzemplarze projektu organizacji ruchu, obejmującego:

      a) opis techniczny zawierający charakterystykę robót,

      b) powtarzalny schemat umieszczenia na drodze znaków drogowych i urzadzeń bezpieczeństwa ruchu,

      c) sposób rozmieszczenia i oznakowania pojazdów zabezpieczających lub wykonujących roboty lub czynności wykonywane na drodze, w szczególności dotyczy to robót i czynności przesuwających się wzdłuż drogi.

3)   pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek i działającej w imieniu ww. jednostek,

4)   potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa,

5)   wymagane prawe opinie, w tym:

      a)  opinia komendanta miejskiego Policji – w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową,

      b)  opinia zarządu drogi – jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt,

      c)  opinia organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem,  w przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

 

ZAŁATWIENIE SPRAWY

1)   Jednostka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Wydział Komunikacji, IV piętro, pok. 429, 437

Telefony: 52 58-35-429, 52 58-35-437

2)   Miejsce złożenia dokumentów:

Kancelaria Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

(IV piętro, budynek C - biurowiec, ,pok. 448).

       Sposób składania dokumentów w związku z wprowadzonymi obostrzeniami na czas pandemii COVID-19: Projekty należy przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres z dopiskiem Wydział Komunikacji. 

3)   Odbiór dokumentów.

Zatwierdzony/zaopiniowany projekt Wnioskodawca odbiera osobiście lub zostaje on przesłany listem poleconym na wskazany przez Wnioskodawcę adres do doręczeń.

      Odbiór dokumentów w związku z wprowadzonymi obostrzeniami na czas pandemii COVID-19:

      1.Skan zatwierdzenia/ opinii do projektu zostanie przesłany na wskazany adres e-mail,

      2.Oryginał zatwierdzenia/ opinii wraz z 1 egz. projektu zostanie przesłany na wskazany adres    korespondencyjny. 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Złożona dokumentacja podlega weryfikacji w celu stwierdzenia czy spełnia przesłanki określone  w aktach prawnych. Organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać:

1)   dołączenia do projektu:

-     profilu podłużnego lub przekroju poprzecznego drogi,

-     danych o istniejącym lub prognozowanym natężeniu ruchu, z uwzględnieniem struktury kierunkowej na skrzyżowaniach i struktury rodzajowej,

2)   złożenia dodatkowych egzemplarzy projektu, w szczególności gdy:

-        projekt dotyczy dróg zarządzanych przez odrębne zarządy drogi,

-        projekt dotyczy dróg zarządzanych przez odrębne organy zarządzające ruchem.

 

Po rozpatrzeniu złożonego projektu Starosta Bydgoski może:

1)   zatwierdzić organizację ruchu w całości lub w części:

-        bez zmian,

-        po wprowadzeniu zmian lub wpisaniu uwag dotyczących wdrożenia organizacji ruchu,

2)   odesłać projekt w celu wprowadzenia poprawek,

3)   odrzucić projekt.

 

TRYB ODWOŁAWCZY
W sprawie nie przysługuje odwołanie

 

OPŁATY

Wniosek z załącznikami, zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej, za wyjątkiem sytuacji składania dokumentacji przez osobę /podmiot, któremu pełnomocnictwa udzielił mocodawca inny niż wymieniony w art.7 pkt 1 – 5 ustawy. W takim wypadku należy dokonać opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych na konto Urzędu Miasta Bydgoszczy.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem projekt organizacji ruchu może przedstawić do zatwierdzenia:

1)   zarząd drogi,

2)   organ zarządzający ruchem,

3)   podmiot zarządzający drogą wewnętrzną,

4)   inwestor lub jednostka, o której mowa w § 11 pkt 1-6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem – tj. kolejowe jednostki organizacyjne, jednostki realizujące roboty lub czynności na drodze albo przy drodze, przedsiębiorcy prowadzący obiekty mające charakter usługowych (stacje paliw, restauracje, stacje radiowe), organizacje turystyczne, jednostki wykonujące przewozu tramwajowe, jednostki do których prowadzą wyjazdy pojazdów uprzywilejowanych,

5)   osoba realizująca zamówienie jednostek, o których mowa w pkt 1-4.

 

Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Jeżeli w terminie, w którym powinna zostać wprowadzona organizacja ruchu, brak  jest zawiadomienia o terminie jej wprowadzenia, to zatwierdzona organizacja ruchu traci ważność.

 

DRUKI DO POBRANIA

-     wniosek o zatwierdzenie projektu,

-     wniosek o zaopiniowanie projektu,

-     zawiadomienie o wprowadzeniu / przywróceniu  organizacji ruchu,

-     uzupełnienie do złożonego wniosku projektu organizacji ruchu.