OR-II.0022.20.2020

Protokół Nr 51/20
z posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego
odbytego dnia 20 sierpnia 2020 r.


Zarząd Powiatu Bydgoskiego odbył się w formie wideokonferencji.
W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli:

Wojciech Porzych  - Starosta Bydgoski
Zbigniew Łuczak   - Wicestarosta Bydgoski
Leszek Czerkawski  - Sekretarz Powiatu Bydgoskiego
Grażyna Czepanko  - Skarbnik Powiatu Bydgoskiego
Roman Guździoł   - Członek Zarządu
Marek Staszczyk   - Członek Zarządu
Al-Shaer Bashar   - Członek Zarządu

 


1. Na wstępie Starosta pan Wojciech Porzych przywitał wszystkich biorących udział w wideokonferencji  i przedstawił porządek posiedzenia Zarządu (zał. nr 1).  Przyjęto i podpisano protokół z poprzedniego posiedzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 04.08.2020 r.

2. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 215/2020).

3. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 216/2020).

4. Pan Michał Piaszczyk przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego zmieniającej uchwałę nr 46/2019 Zarządu Powiatu Bydgoskiego z dnia 10.05.2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie pt. „Inwestycje w zawodowców 2”.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 217/2020).

5. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyznania nagród i wyróżnienia za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 218/2020).

6. Pan Andrzej Kubiak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie przedłożenia do konsultacji społecznych projektu „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Bydgoskiego na lata 2021-2024”.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 219/2020).

7. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy w związku z realizacją Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 220/2020).

8. Pan Wojciech Porzych przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 221/2020).

9. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2020r.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 222/2020).

10. Pani Grażyna Czepanko przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie zmian budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2020.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 223/2020).

11. Pan Zbigniew Łuczak przedstawił projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie majątku ruchomego Powiatu Bydgoskiego będącego w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 224/2020).

12. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 225/2020).

13. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego zmieniającej uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 226/2020).


14. Sprawy bieżące:
- Omówienie projektu uchwały Rady Powiatu Bydgoskiego zmieniającej uchwałę dotyczącą regulaminu określającego wysokości i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Bydgoski – referuje pani Dyr. Maria Strąk
- Omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwalę w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Bydgoski – referuje pani Dyr. Maria Strąk
- Pan Marek Staszczyk poruszył kwestię naprawy pobocza przy skrzyżowaniu drogi powiatowej Trzciniec- Ciele z Drogą Krajową S10.
- Pan Roman Guździoł poruszył temat motorówek pływających na Zalewie Koronowskim, które poruszają się z nadmierną prędkością. Właściciele pojazdów używają silników o zbyt dużej mocy, co jest niezgodne z Uchwałą Rady Powiatu związanej z tym tematem. Starosta Wojciech Porzych zwróci się do Policji o wzmożenie patroli na akwenie Zalewu Koronowskiego.

15. Pan Starosta Wojciech Porzych zarządził 15- minutową przerwę, po której wznowiono obrady.

16. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 227/2020).

17. Pani Maria Strąk przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Bydgoskiego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. gen. Stanisława Maczka w Koronowie.
Zarząd zapoznał się z powyższym projektem i jednogłośnie przyjął uchwałę w zaproponowanym brzmieniu (zał. Rejestr uchwał Zarządu – teczka spraw OR-II.0025 z 2020r. – uchwała nr 228/2020).

 

 

Podstawa prawna przeprowadzenia Zarządu Powiatu Bydgoskiego -  art.15zzx ustawy z dnia
2 marca 2020r.o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz.U.poz.374 z późn.zm.

 

                                  Na tym posiedzenie zakończono    
                                  Protokołowała Katarzyna Burza