Wydział Finansowo - Księgowy realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) prowadzenia rachunkowości budżetu Powiatu i Skarbu Państwa,
2) obsługi finansowo – księgowej i kasowej Starostwa,
3) rozliczania i przekazywania do Urzędu Skarbowego podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych,
4) prowadzenia dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
5) windykacji należności Powiatu i Skarbu Państwa,
6) sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań jednostkowych wykonania budżetu Starostwa oraz zbiorczych Powiatu,
7) sprawdzania pod względem formalno – rachunkowym sprawozdań powiatowych jednostek organizacyjnych,
8) przekazywania informacji jednostkom organizacyjnym o zmianach w planach finansowych,
9) sporządzania i aktualizacji układu wykonawczego Powiatu,
10) bieżącej kontroli rachunkowej faktur, rachunków i innych dokumentów finansowo – księgowych,
11) nadzoru nad realizacją wydatków Starostwa,
12) opracowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad rachunkowości,
13) terminowego przekazywania środków finansowych do jednostek organizacyjnych,
14) nadzoru nad prawidłowością rozliczania dotacji.